אאא

דף קיא

א.      כיצד שרי ליטול רפואת ירקונא שעל ידה מסתרס 1. להו''א שרי אם נעשה מעצמו וכדאשכחן דשרי ליטול כרבולת של תרנגולת, ודחי דאצלה הויא רק רמות רוחא. 2. איירי בסריס, ודחי דאסור אף מסרס אחר מסרס. 3. בזקן, ודחי דאשכחן ששייך לחזור לנערות. 4. למסקנא באשה. 5. לרבי יוחנן בן ברוקא שאף אשה מצוה על פריה ורביה, שרי רק בזקינה או בעקרה.

ב.      החושש בשיניו אסור לגמע חומץ אבל שרי לטבל כדרכו, ודיני חומץ 1. מרפא אם נעשה מיין, או כשיש מכה. 2. הגימוע, לפלוט אסור, ולבלוע אביי שרי ולהו''א דרבא דלא אמרינן הואיל שרי רק קודם שאכל.

ג.       שמן ורד שרי 1. לר''ש אפי' במקום דלא שכיח, דקסבר כל ישראל בני מלכים. 2. לרב רק במקום דשכיח שמן ורד, משום דאז לא ניכר שעושה לרפואה.

הדרן עלך פרק שמונה שרצים

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    כיצד שרי ליטול רפואה שעל ידה מסתרס (5)

ב.    דיני רפואה מחומץ בשבת (2)

ג.     מ"ט מותר לסוך שמן ורד (2) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com