אאא

דף קיז

א.      מצילין ס''ת ותפילין מן הדליקה למבוי שאינו מפולש ולבן בתירא אף למפולש, ומפרשינן במאי איירי 1. להו''א ג' מחיצות ולחי אחד זהו מפולש, וב' לחיים אינו מפולש וכר''א שמצריך שני לחיין, ודחי דאינו נחשב מפולש וכן דנציל לתוכו אוכלין נמי. 2. ב' מחיצות ולחי אחד או שנים, וכרבי יהודה דקסבר סגי בשתי מחיצות, ודחי דה"נ לרבנן נציל אוכלין נמי. 3. ג' מחיצות זהו מפולש, ואם יש לחי זהו אינו מפולש, ולכו''ע עבור ס''ת סגי בלחי אחד.

ב.      הצלה בדליקה 1. סעודות לאדם ולבהמה, לת''ק שרי להציל רק לסעודות שנשארו עד לצאת השבת, ולר' יוסי תמיד שלש, אבל אסור להציל יותר דחיישינן שיבא לכבות כיון דבהול על ממונו. 2. נשברה חבית בראש גגו מניח כלי תחתיה, ואסור לקלוט ולצרף שמא ישכח ויביא כלי מרה''ר. 3. אם נזדמנו לו אורחין שרי להציל יותר ופליגי אי שרי להערים, להו''א תלוי במח' בהעלאת אותו ואת בנו מהבור בהערמה ביו''ט, ודחי דהתם ר''א שרי כיון דאפשר בפרנסה ורבי יהושע אסר דאיכא צער בע''ח. 4. הציל פת הדראה מציל פת נקיה ולא איפכא. 5. מצילין מיו''כ לשבת אבל לא משבת ליו''כ או ליו''ט או לשבת הבאה. 6. שכח פת בתנור מציל מזון ג' סעודות, ומוציא בסכין לא במרדה כיון דאפשר לשנות.

ג.       כבוד שבת 1. לעולם ישכים אדם להוצאת שבת, שנאמר והכינו ומשמע לאלתר. 2. בשבת חייב לבצוע על שני ככרות שנאמר לחם משנה, ורב כהנא בצע על חדא שנאמר רק לקטו. 3. רבי זירא בצע רק בשבת פרוסה גדולה, לכן לא מיחזי כרעבנותא. 4. בצעו על ריפתא דעירובא, כיון שנעשתה בו כבר מצוה אחת.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בהצלת ס"ת, ומה נקרא מבוי מפולש (3)

ב.    הצלה בדליקה (6)

ג.     כבוד שבת (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com