אאא

שופטי בג"צ החליטו אמש (שני)  לקבל את העתירות ולבטל את תעודת המחלה שהוצאה על ידי משרד הבריאות החל מיום 30 בספטמבר, עד אז יבחנו הגורמים הרלוונטיים מיהו הגורם שראוי שיישא בנזק הכלכלי שנגרם מחובת הבידוד שהוטלה על עשרות אלפים רבים של ישראלים בתקופת משבר הקורונה. בג"ץ נימק את החלטתו, בראש ובראשונה, בכך שהימצאות בבידוד מכוח הצו אינה מהווה "מחלה" כהגדרתה בחוק דמי מחלה.

לאור זאת הגיש ח"כ משה ארבל (ש"ס) הצעת חוק המבקשת להרכיב את הזכאות לדמי מחלה אף למחוייבי בידוד. שכן לדבריו: "לא ראוי כי עשרות אלפי עובדים ייפגעו בשכרם ויהיו חשופים לפיטורים בשל הכנסתם לבידוד לשם המאבק הלאומי בהתפשטות הקורונה, מבלי שיש להם זכות בחירה אם להיכנס לבידוד ובעיקר נוכח האינטרס הציבורי בהמשך שיתוף הפעולה עם החקירות האפידמיולוגיות של משרד הבריאות. שיתוף פעולה שעשוי להיפגע אם עובדים יחששו לשכרם ולמקום עבודתם".

לדבריו: "התוואי היעיל ביותר להמשך העברת משכורות לעובדים המצויים בבידוד הוא דרך מעסיקם הישיר ובהתאם לכללים הקבועים בחוק".

ח"כ ארבל הוסיף: "חששם של המעסיקים בדבר השתת כלל הנזק הכלכלי מהוראות הבידוד עליהם מובן וראוי שבמסגרת התכניות הכלכליות להקל על עצמאים ועסקים ולעודד העסקת עובדים בתקופת משבר הקורונה, תהיה התייחסות נאותה גם לחשש זה באופן שיחלק את הנזק הכלכלי בצורה מושכלת בין המעסיקים למדינה".

בהצעת החוק מוצע: "לתקן את הגדרת "מחלה" בחוק כך שיכלול מפורשות אי יכולת זמנית לבצע עבודה בגין הימצאות בבידוד לפי הוראות הצו. מוצע לקבוע את ההסדר המוצע בחוק זה כהוראת שעה המוגבלת לתקופה של עד א' בתמוז התשפ"א, עם אפשרות להארכה בשתי תקופות נוספות, של עד שלושה חודשים כל אחת".