אאא

פרק כ''ב חבית

דף קמד

א.      חבית שנשברה מציל מזון ג' סעודות אבל אסור לספוג, ודיני סוגי הפירות בסחיטה 1. זיתים וענבים היוצא מהן אסור, ולרב רבי יהודה שרי, ואם ריסקן מע''ש ר''א ור''ש מתירין וכ''ש חלות דבש דמעיקרא אוכלא והשתא אוכלא שרי. 2. מה שלא עומד למשקין כגון עוזרדין, אף לרבנן שרי לסחוט. 3. תותים ורמונים, בעומד למשקין ובסתמא אסור, ובעומד לאוכלין לר''י שרי ולחכמים אסור.

ב.      חלב אשה מכשיר אף אם פירש שלא לרצון, וחלב בהמה לת''ק מכשיר רק אם פירש לרצון ולר''ע אף בפרש שלא לרצון. ומייתי 1. לר''ע בהמה עדיפה מאשה שחלב בהמה בין לקטנים ובין לגדולים, ודחי דאשה חמירא דדם פציעתה טמא ובבהמה טהור. 2. חלב חמיר מדם שהחולב לרפואה טמא ודם בבהמה דהוי הקזה לרפואה טהור, ודחו דסלי זיתים וענבים יוכיחו שרק המשקין שיוצאים מהם לרצון טמאים.

ג.       מהלשון שלא לרצון טמא ש''מ דסתמא בזיתים טהור, ותירץ 1. איירי שאמר לא ניחא לי. 2. בסלים קיימא לאיבוד, ולכן מפקידם.

ד.      חשיבות משקה ודין מקוה 1. סחיטת רמונים אסור, להו''א בגלל בית מנשיא ודחי ויש חשיבות רק לאתרא כגון קוצים בערביא ולכן בטלה דעתו, ולמסקנא משום דאחשבינהו כמו דפוסל מקוה, ונדחה דפסול משום שינוי מראה. 2. פסול מקוה בתרדין, מכיון דאחשבינהו או משום דשינוי מראה בדבר שאין עושין ממנו מקוה בתחילה פוסל. 3. מוחַל פוסל את המקוה, כמ''ד דמוחל הוי משקה, או משום בשנוי מראה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ה.     דיני מוחל 1. היוצא בתחילת טעינת הזיתים לכו''ע טהור מכיון שאינו רוצה בקיומו. 2. היוצא לבסוף מהעקל לכו''ע טמא מכיון שיש בו צחצוחי שמן. 3. היוצא לאחר תחילת החימום, פליגי האם הוי כמשקה.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    סוגי הפירות בסחיטה, ומ"ט (9)

ב.    המח' בחלב בהמה שפירש שלא לרצון, הראיות (2)

ג.     האם סתמא בזיתים טהור (2)

ד.    חשיבות משקה ודין מקוה (3)

ה.    דיני מוחַל (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com