אאא

דף קמט

א.      מותר למנות אורחים בפיו אבל מהכתב אסור והטעם שמא ימחוק או גזירת שטרי הדיוטות, ואיכא בינייהו 1. בכותל גבוה דליכא חשש מחיקה, ומקשינן ניחוש שמא יקרא, וכן אף בגבוה יש לגזור וכדאשכחן דאסרינן שמא יטה אפילו בנר גבוה. 2. בכותל נמוך דכותל לא מיחלף בשטרא, ודחי אכתי ניחוש שמא ימחוק. 3. חקוק בטבלא ופינקס, ודחי דמיחלף בשטרא. 4. למסקנא בכותל גבוה, ומח' תנאים אי בגבוה אסור משום שלא תחלוק באסור שבת, וכן פליגי במראה ממתכת שקבועה בכותל דאסורה שמא ישיר בה נימין המדולדלין.

ב.      עשיית גורלות 1. בני חבורה שמקפידים זה על זה עוברים ביו''ט על: מדה, משקל, מנין, לווין ופורעין ביו''ט, ולהלל דבעי לעשות דמים עוברים אף רבית. 2. עם בניו ובני ביתו שרי להטעימן טעם ריבית וקוביא. 3. הטלת גורלות בקדשים שרי בשל שבת ולא משל חול, ולא חישינן שעלולים להתקוטט.

ג.       מנין שמי שחבירו נענש בגללו לא נכנס במחיצת הקב''ה 1. נבות יצא ממחיצת הקב''ה ודחי דלמא משום ששיקר. 2. צדקיהו שבגללו נענש נבוכדנצר, ודחי דהיה אנוס. 3. למסקנא שנאמר גם ענוש לצדיק לא טוב.

ד.      שמועות נבוכדנצר 1. חלשים לשון פור, חולש על גוים למשכב זכור, וכאשר בקש לעשות כך לצדקיהו נמשכה ערלתו שלש מאות אמה כמו, הגימטריא של ערל. 2. לא נמצא שחוק בפי כל בריה בימיו. 3. אסור לעמוד בביתו, כדי שלא לבטל את הפסוק שעירים ירקדו שם. 4. כשירד לגהנום רעשו כולם מפניו שמא בא למשול עליהם. 5. שבתה מדהבה, אומה שאמרה מדוד והבא או מאד הבא. 6. כאשר חזר למלכותו לאחר שהיה בהמה שבע שנים, רכב על ארי זכר וקשר תנין בראשו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' מדוע אין למנות אורחים בכתב, ומאי ביניהו (4)

ב.    עשיית גורלות (4)

ג.     מנין שמי שחבירו נענש בגללו נדחה ממחיצת ה' (3)

ד.    שמועות נבוכדנאצר (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com