אאא

דף ז-ח

*נפרצה חצר. *מחיצה והיכר בקורה.

א.     מאי קמ"ל רב דמבוי שנפרץ לחצר ונפרצה חצר כנגדו חצר מותרת ומבוי אסור 1. ממתני' דחצר קטנה שנפרצה לגדולה מותרת הגדולה, לא ידעינן שאם דרסי בה רבים שרי. 2. חצר שרבים נכנסים בזו ויוצאים בזו רה"ר לטומאה ורה"י לשבת, לא שמעינן דשרי בזה כנגד זה. 3. לרבה דאמר דזה כנגד זה דינו כמפולש בעינן תרתי, אתי למימר דאסור בין דלזרוק לשם ובין לטלטל בתוכו.

ב.     האם קורה הויא משום מחיצה או היכר 1. מבוי שצידו אחד ארוך וצידו אחד קצר, לרב כהנא מרוחק פחות מארבע אמות מניח באלכסון ובלבד שלא יהא אורך האלכסון טפי מעשר אמות ולרבא תמיד נותנו כנגד הקצר, ופליגי האם קורה משום היכר וליכא או משום מחיצה והא איכא. 2. נחלקו האם מותר להשתמש תחת הקורה, ופלוגתייהו להו"א האם קורה משום מחיצה או היכר, או דלכו"ע משום היכר ופליגי האם הכירא מבפנים או מבחוץ, או דלכו"ע משום מחצה ופליגי האם חודו הפנימי או החיצון יורד וסותם. 3. הניח קורה מחוץ למבוי לרב חסדא מהני למ"ד חודו הפנימי סותם ולרבא לא מהני דבעינן קורה ע"ג מבוי, ומייתי דקורה משוכה או תלויה בתוך שלשה טפחים למבוי כשירה, ודחי דאיירי בתוך המבוי ומשני רוחות, או כשהיא משוכה ותלויה וקמ"ל דאמרינן גם לבוד וגם חבוט.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מבוי שנפרצה חצר כנגדו, הדין ומאי קמ"ל (3)

ב.    האם קורה הויא משום מחיצה או היכר (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com