אאא

דף יז

*שינוי בשבת בדיורין. *הקולא במחנה. הדרן!

א.     היו שלשה אנשים ובשבת אחד מת או שהיו שנים ובשבת נתווסף אחד, לרב הונא שבת גורמת ומותר ולרב יצחק דיורין גורמין ואסור, ומייתי פלוגתא גבי מחיצה שנפרצה בשבת דרבי יהודה מתיר לאותה שבת ורבי יוסי אוסר 1. להו"א באותה מחלוקת. 2. דחינן דרב הונא אתי אף כרבי יוסי משום דהכא קיימי מחיצות. 3. רב יצחק אתי אף כרבי יהודה, כיון דהכא ליכא לדיורין.

ב.     הדברים שהקילו במחנה של מלחמה 1. מותרין בגזל עצים יבשים, ואף דאיכא תקנת יהושע מיהו הותר טפי כל סוגי העצים וכן תלושים ויבשים. 2. חונים בכל מקום. 3. במקום שנהרגים שם נקברים ואפילו שאינו מת מצוה, ומת מצוה קונה מקומו מלבד במוטל על המיצר שהותר לפנותו ואז יש להעדיף שדה בוּר ואח"כ שדה ניר ואח"כ שדה זרע. 4. פטורין מרחיצת מים ראשונים, אבל מים אחרונים חובה מפני סכנת מלח סדומית ושייכא גם במודד מלח. 5. פטורים מדמאי, כב"ה דמאכילין את האכסניא דמאי וב"ש אוסרין. 6. פטורים מעירובי חצירות אבל חייבין בעירובי תחומין שהרי לוקין עליו מדאורייתא, ומקשינן דאין לוקין להו"א בלאו שבאל ולמסקנא בלאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד, ודחי דלא כתיב אל יוציא אלא אל יצא.

הדרן עלך פרק קמא דעירובין!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בדיורין שנשתנו בשבת ובמחיצה שנפרצה (3)

ב.    הדברים שהקילו במחנה של מלחמה (6)הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com