אאא

דף ל

*המינים. *כשלא ראוי למערב.

א.      סוגי המינים וחשיבותם 1. חמשת מיני דגן נקראים מזון שסועדים את הלב, ולכן רק עליהם מברכים בורא מיני מזונות. 2. שאר הדברים הם משביעים, ולכן האוסר עצמו בכל דבר שזן דהיינו משביע נאסר בהכל. 3. מים ומלח אינם משביעים כלל, ומותרים אף לנודר מכל הזן.

ב.     עשיית עירוב בדבר שאינו ראוי לאכילה למערב 1. האומר שבועה שלא אוכל ככר זו מערבין לו בה, ואם אסר עליו את הנאת הככר אין מערבין בה וי"א דמערבין. 2. האומר ככר זו הקדש לכו"ע אין מערבין בה. 3. לב"ה מערבין לנזיר ביין דומיא דעירוב מהני לגדול ביום הכיפורים, וב"ש אסרי דבעו סעודה הראוייה מבעוד יום, ולחנניה אליבא דב"ש עירוב חל רק אם הוציא לשם גם את מטתו וכלי תשמישו. 4. לב"ה מערבין לישראל בתרומה ולסומכוס א"א, ולא גזר בנזיר להו"א כיון שיכול להשאל על נזירותו ודחי א"כ בתרומה נמי יכול להשאל או להפריש ממקום אחר או מיניה וביה, אלא קסבר דגזרו בבין השמשות על שבות. 5. מערבין לחולה וזקן לפי מה שהוא, ולרעבתן בסעודה בינונית כיון שבטלה דעתו אצל כל אדם, ובעי למימר דסומכוס פליג דסובר בעינן שיהא ראוי לו ונדחה. 6. מערבין לכהן בבית הפרס, ולרבי יהודה אף בין הקברות, ופליגי האם אהל זרוק שמיה אהל.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    סוגי המינים וחשיבותם (3)

ב.    עשיית עירוב בדבר שאינו ראוי לאכילה עבור המערב (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com