אאא

דף לז

*חלות העירוב. *הלוקח יין וברירה.

א.     זמן חלות העירוב 1. היו לו ככר טמאה וככר טהורה ואמר שיערבו עבורו בטהורה בכל מקום שהיא, בעי אולי ר"מ יכשיר משום דאכתי איכא הכא ככר טהורה או דאף רבי יוסי יאסור דהא אינו יודע היכן הטהורה, ופשט דלכו"ע לא חל משום דבעינן סעודה הראויה מבעוד יום. 2. אמר ככר זו היום חול ולמחר קדש חל העירוב משום דמסתמא לא נחתא טומאה, ואם אמר היום קדש ולמחר חול אינו עירוב דמספיקא לא פקעה קדושתה. 3. לגין טבול יום שמלאהו מעשר טבל ואמר שתהא תרומת מעשר לכשתחשך דבריו קימין וא"א לערב בו וש"מ דסוף יום ששי קונה עירוב ואכתי הוי טבל, ודחי דאפילו אם העירוב חל בתחילת השבת מיהו בעינן סעודה הראויה מבעו"י.

ב.     אמרינן במשנה דאדם יכול להתנות על עירובו דיש ברירה ומייתי שהלוקח יין טבל לרבי מאיר יכול להתנות שיחולו המעשרות על מה שיפריש במוצאי שבת ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון אוסרים ומשמע דפליגי האם יש ברירה. והשמועות 1. דעת רבי יהודה בעירוב לפי משנתינו יש ברירה ולברייתא דאיו קסבר ר"י דאין ברירה, לרב ליתא למתני' מדתני איו ומייתי ראיה מהמשנה של הלוקח יין, ולעולא משנתינו עיקר דדעת ר"י דיש ברירה וגורס גבי הלוקח יין דדעת ר"י כר"מ ותרוייהו סברי שיכול להתנות. 2. לרבי יוסי שתי נשים שלקחו שקנו ביחד את קיניהן או שנתנו לכהן יכול הכהן להקריב חטאת ועולה איזה שירצה, ודחי דאיירי שהתנו וקמ"ל כרב חסדא שהקינין מתפרשות רק בלקיחת הבעלים או בעשיית הכהן. 3. חבר שקנה ירק עבורו ועבור עם הארץ לרבי יוסי אינו צריך לעשר את האגודה שלו וש"מ דיש ברירה, ואמרינן איפוך. 4. לרבי יוסי האומר שמחלל מעשר שני על סלע שתעלה בידו מן הכיס מחולל וש"מ דיש ברירה, אמרינן דבע"כ הוי איפכא דקתני סיפא שרבי יוסי מודה אם חילל על סלע שתעלה מן הכיס שמחולל ומשמע שיש רק סלע אחת דאל"כ היינו רישא. 5. אמר לחמשה שמערב על מי שירצה מהני רק אם חשב מבעו"י ולא משתחשך וש"מ דאף בדרבנן אין ברירה, אתי כמו איו או במח' ר"ש ורבנן דלקמן. 6. המערב מראש לכל שבתות השנה ועושה תנאי שיחול אם ירצה לת"ק צריך שיתנה דווקא מבעו"י ולר"ש מהני אפילו חשב משתחשך, ומקשינן דגבי הלוקח יין ר"ש קאמר דאין ברירה, ומתרצינן איפוך, או דלכולהו יש ברירה ואסרי דווקא בתרומה משום דבעינן ראשית ששייריה ניכרין ור"מ לא מצריך, או דחיישי שמא יבקע הנוד ור"מ לא חייש.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    זמן חלות העירוב (3)

ב.    הדיעות בחלות מעשר בלוקח יין, והשמועות בברירה (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com