אאא

דף נב

*החזירו חבירו. *חמר גמל. *יצא לחוץ. הדרן!

א.     מי שיצא ללכת לעיר אחרת והחזירו חבירו לר"י הוא מותר ללכת וכל בני העיר אסורין וטעמא כיון שהחזיק בדרך קנה עירוב, ולרבי יוסי בר"י יכול ללכת אפילו אם אמר לו חבירו לין פה. ופלוגתייהו 1. לרבה לכו"ע צריך לומר, ופליגי האם בעינן להחזיק. 2. לרב יוסף לכו"ע צריך להחזיק ופליגי האם צריך לומר, ולכן אע"פ שמוחזק. והא דמהני אם יצא מהבית וחזר, לרב יוסף אתי כרבי יוסי בר"י לומר וא"צ מקום פלוני, ולרבה אתי כרבי יהודה ומשום דהחזיק בדרך.

ב.     היכן אמרינן לר"מ דהוי חמר גמל 1. בספק עירב ספק לא עירב. 2. אף היכא דודאי לא עירב כמו הכא, וטעמא משום דהיה לו לערב.

ג.      דין מי שיצא חוץ לתחום 1. לת"ק אף אם יצא אמה לא יכנס. 2. לרבי אליעזר ביצא שתים יכנס אם עקר חדא, יצא שתים לא יכנס בעקר תרתי, ואפילו באמה לא יכנס במודד. 3. לפי אחרים הולכים בתר רובו, ולכן אם רק רובו בפנים יכנס. 4. החשיך חוץ לתחום, לת"ק אפילו באמה אחת לא יכנס, ולר"ש אף בט"ו אמות יכנס כיון שאין המשוחות ממצין את המדות מפני טועי המדה.

הדרן עלך פרק רביעי!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' במי שיצא ללכת לעיר אחרת והוחזר, ובמאי פליגי (2)

ב.    היכן אמרינן דהוי חמר גמל לפי ר"מ (2)

ג.     דין מי שיצא מחוץ לתחום (4)הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com