אאא

דף נח

*חבלים. *מדידה כשלא ישר.

א.     דיני החבלים 1. מדידה בחבל של נ' אמה, שנאמר חמשים בחמישים. 2. נוטלים חבל: למדידת עירוב מדקלא דחד נבארא או פשתן, של גמי לפרה, ושל נצרים לסוטה. 3. מקדרין בחבל של ארבע אמות ומודד מכנגד לבו לרגליו, ואין מקדרין היכן שהחיוב למדוד מדאורייתא.

ב.     המדידה במקום שאינו ישר 1. בגיא או גדר עד חמשים אמה מבליעו מלמעלה, ואם לאו מתעקם ומבליע וצופה וחוזר למדתו. 2. גיא מעוקם מקדיר ועולה ויורד, ואם חוט המשקולת יורד כנגדו מודדו יפה. 3. בכותל אומד את רחבו, ובניחא תשמישיה מבליעו. 4. גיא עמוק יש למדדו ולא להבליעו, ושיעור העומק לחכמים חמישים אמה לאחרים אלפים ובחוט המשקולת יורד אפילו טפי מאלפים, ואם החוט אינו יורד עד ארבע אמות מדלג. 5. בהר מבליע וחוזר למדתו, ואיירי במתלקט עשרה טפחים גובה בתוך ארבע אמות אבל בחמש אמות מודדו יפה, וי"א דאיירי בחמש אמות אבל בארבע אמות סגי באומד בלבד.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני החבלים (3)

ב.    המדידה במקום שאינו חלק (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com