אאא

דף סו

*אוסרין ומערבין. *פנימית וחיצונה לאסור.

א.     דיני אוסרין ומערבין והמקרה 1. כל מקום שאוסרין ומערבין מבטלין, וזה בשתי חצירות זו לפנים מזו. 2. מערבין ואין אוסרין אין מבטלין, וזה בחצירות סמוכות ויש פתח ביניהם. 3. אוסרין ולא מערבין אין מבטלין, וזהו בבא נכרי בשבת וכדברי שמואל שאוסר.

ב.     לשמואל אין ביטול רשות בחורבה וכן מחצר לחצר דתשמישה לחוד ולרבי יוחנן איכא, ובשתי חצירות זו לפנים מזו אליבא דשמואל מתוך שאוסרין מבטלין. והדינים לרבא 1. נתנו עירובן בחיצונה ושכח אחד מן הפנימית ולא עירב אסירי, כיון שהעירוב לא אצלו ואין ביטול רשות מחצר לחצר. 2. שכח אחד מן החיצונה ולא עירב אסירי, דהפנימית עוברת ואוסרת עלייהו. 3. נתנו עירובן בפנימית ושכח אחד מן הפנימית שתיהן אסורות, כיון דהחיצונה אסרה וכרבנן שצריך לבטל רשות לכל אחד. 4. שכח אחד מהחיצונה ולא עירב, הפנימית מותרת כיון שסוגרת דלתה ומשתמשת.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני אוסרין ומערבין והמקרה (3)

ב.    המח' בשתי חצירות והדינים בשכח אחד לערב (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com