אאא

דף סז

*ביטול בשבת. *פתח לחוד. *חיוב בקרפף.

א.     האיבעיות בביטול בשבת 1. שני בתים שהקיפום נכרים בשבת אין מבטלין, בין למ"ד אין ביטול מחצר לחצר דפשיטא שהרי לא יכלו לערב מע"ש, ואמרינן דגם למ"ד יש ביטול מחצר לחצר אין מבטלין. 2. מת נכרי בשבת, למ"ד שוכרין בשבת פשיטא דאפשר לבטל, ולמ"ד אין שוכרין מחלוקת.

ב.     מי שיש לו פתח לחוד האם אוסר על בני המבוי 1. נכרי שיש לו פתח פתוח לבקעה לא אוסר וה"ה לקרפף ואפילו שכל היום מוציא דרך המבוי, ולרבה עד בית סאתיים אוסר וטפי מב"ס לא אוסר. 2. ישראל עד בית סאתים אינו אוסר אבל טפי מב"ס אוסר.

ג.      קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה הזורק לתוכו חייב כיון שהוא רה"י אלא שמחוסר דיורין, ומקשינן מסלע בים שאם גבוה עשרה אין מטלטלין ובפחות מטלטלין ואמרינן עד בית סאתים. ומפרשינן 1. א"א לומר דקאי אסיפא, דהרי הוי מכרמלית לכרמלית ואמאי אסרינן ביותר מבית סאתים. 2. ארישא וש"מ דאף יותר מבית סאתים הוי נמי כרמלית ותיובתא. 3. ארישא, וקאמר בתוכו מטלטלין בית סאתים. 4. חכמים אמרו דשרי מתוכו לים אף ביותר מבית סאתים בכדי שלא יטעו לומר דהוא רה"י גמורה ויטלטלו בכולו.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    האיבעיות בביטול בשבת (2)

ב.    מי שיש לו פתח בפ"ע האם אוסר על בני המבוי (2)

ג.     הקושיא מסלע שבים על דין קרפף, והתירוצים (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com