אאא

דף עה

*רגל מותרת ואסורה. *פנימית וחיצונה לאסור. *יחידים. *בית שער. הדרן!

א.      בשתי חצירות זו לפנים מזו לת"ק רגל המותרת אינה אוסרת ורק רגל האסורה אוסרת, לר"ע אפי' רגל מותרת אוסרת, ולרבנן בתראי אף דריסת הרגל של רגל האסורה אינה אוסרת. והמקרים 1. עירבה הפנימית ולא החיצונה, הפנימית מותרת והחיצונה אסורה. 2. עירבה החיצונה ולא הפנימית שתיהן אסורות, ואתי להו"א כר"ע ולא זו אף זו ולמסקנא כת"ק. 3. עירבה זו לעצמה וזו לעצמה, לת"ק כל אחת מותרת בפ"ע, לר"ע תרוייהו אסירי, ולרבנן בתראי דריסת הרגל של האסורה אינה אוסרת, ולהו"א אתי כר"ע בעשתה הפנימית דקה. 4. שכח אחד מן החיצונה ולא עירב, הפנימית מותרת והחיצונה אסורה. 5. שכח אחד מן הפנימית ולא עירב שתיהן אסורות, אבל בלא שכח שתיהן מותרות וכת"ק. 6. נתנו עירובן בחיצונה ושכח אחד בין מן הפנימית ובין מן החיצונה מלערב שתיהן אסורות לר"ע, ולרבנן הפנימית מותרת דאחדא דשא ומשתמשא ודעת ר"ע שהעירוב מרגילה אבל מהני ביטול וזהו בשכח אחד מן החיצונה. 7. אם היו בפנימית אחד ובחיצונה אחד א"צ לערב, אבל בשל רבים צריכים לערב וכת"ק דרגל אוסרת.

ב.     שתי חצירות שנתנו עירובן בפנימית ושכח אחד מן החיצונה, לר"ע הפנימית אסורה עד שתבטל, ולחכמים אין בטול רשות מחצר לחצר וכמאן אתי 1. להו"א במחלוקת האם יש ביטול רשות מחצר לחצר. 2. לשמואל הא דר"ע מתיר לבטל מחצר לחצר זהו רק הכא ומכיון דאסרי אהדדי. 3. לרבי יוחנן בעלמא אף לרבנן מבטלים מחצר לחצר, והכא קאמרי רבנן דאין צריך לביטול מכיון דהוי עיוותא.

ג.      דין יחידים בשתי חצירות 1. להו"א דרבי יוסף שלשה אסורין אף אם בפנימית יש רק יחיד מכיון דאיכא רבים בחיצונה. 2. לשמואל אוסרים דוקא אם יש שנים בפנימית. 3. נכרי יחיד בפנימית דינו כרבים ואוסר, ולא תולים ששכרו ממנו כיון דפעי וצריך להיות לזה קול.

ד.     דיני בית שער 1. עשר בתים זה לפנים מזה, לכו"ע כל שמונת הבתים החיצונים פטורים כיון דהוו בית שער, בתשיעי מחלוקת כיון דהוי בית שער דיחיד, והעשירי הפנימי לכו"ע חייב לערב. 2. שתי חצירות ושלשה בתים ביניהם, שני הבתים החיצונים חייבים לערב, ונכנסים לפנימי דרך האמצעיים שפטורים. 3. ושני בתים ושתי חצירות וכל אחד נכנס דרך חבירו לתת את העירוב תרוייהו לא קנו עירוב, דממ"נ אי הוי בית שער א"א לתת בו עירוב ואי הוי בית הרי לא עירב. ולא אמרינן בהא ספק דבריהם להקל וכדאמרינן גבי שנים שעירבו בין השמשות, כיון דהכא זהו בו זמנית ומינכרא מילתא והויא כחוכא.

הדרך עלך פרק שישי- הדר

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' בשתי חצירות זו לפנים מזו, המקרים וכמאן (7)

ב.    המח' בנתנו עירובן בפנימית ושכח א' מהחיצונה, וכמאן (3)

ג.     דין יחידים בשתי חצירות (3)

ד.    דיני בית שער (3)הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com