אאא

פרק שביעי- חלון

דף עו

*דרך חלון וכותל.

א.     עירוב דרך חלון שבין שתי חצירות 1. ארבעה על ארבעה טפחים ונכנס בתוך עשרה טפחים מהקרקע מערבין אחד, ואם רחבו פחות מארבעה טפחים או שגבוה למעלה מעשרה טפחים מערבין שנים. 2. חלון עגול, להו"א צריך שיהא בהקיפו כ"ד טפחים, ולמסקנא שיבסר נכי חומשא דבעינן ארבעה על ארבעה טפחים ובאלכסון הוי חמש ושלש חומשין ובהקיפו יש שלש פעמים סה"כ ט"ז וארבע חומשין. 3. חלון בתוך בית אם רצו מערבין שנים כיון דביתא כמאן דמליא, ולכן ארובה שבתוך הבית אינה צריכה אפילו סולם עראי למרות שנמצאת באמצע הבית.

ב.     עירוב דרך כותל שבין שתי חצירות 1. גבוה עשרה טפחים ורחב ארבעה טפחים מערבין שנים, ומותר לאכול למעלה אם יש שם פירות. 2. נפרץ עד עשר אמות מערבין אחד או שנים כיון דהוי כפתח, ואם נפרץ עשר אמות מערבין רק אחד דהוו רשות אחת. 3. אם למעלה אין רוחב ארבעה טפחים, לרב אסור להזיז בו אפילו מלא נימא ושונה ממקום פטור כיון שחכמים עשו חיזוק לדבריהם, ולרבי יוחנן מותר לעלות לשם ולהוריד משם וכדין מקום פטור. 4. כותל שבין שתי חצירות ולאחד מהם נמוך מעשרה טפחים ולאחד גבוה, נותנים לזה שנמוך כיון שתשמישו בנחת וקמ"ל אף דבעיתא תשמישתיה, וה"ה חריץ וקמ"ל דאף בעומקא משתמשי אינשי.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    עירוב דרך חלון שבין שתי חצירות (3)

ב.    עירוב דרך כותל שבין שתי חצירות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com