אאא

דף עט

*מתבן. *סבי דפומבדיתא.

א.     דיני מתבן שבין שתי חצירות 1. הכא אסור ליתן לקופתו אלא רק להעמידה מעצמה, אבל בבית דיש לו מחיצות שרי. 2. נתמעט התבן מעשרה טפחים מערבין אחד ומקשינן דהוו מחיצות שאינם מגיעות לתקרה, ומוקמינן בגבוה י"ג טפחים פחות משהו או בגבוה עשרה טפחים ונפחת משבעה טפחים. 3. נעילה וביטול, סגי בחד מיניהו, או דבעינן תרוייהו מכיון דדש ביה. 4. ה"ה במתבן שבין שתי תחומי שבת, וקמ"ל לר"ע דקסבר תחומין דאורייתא אין לגזור.

ב.     השמועות שאמרו סבי דפומבדיתא 1. שיעור הגבהת חבית שתופי מבואות היא טפח. 2. העושה קידוש צריך לטעום מלא לוגמיו. 3. עושין מדורה בשבת לחיה, וכן לחולה ובתקופת תמוז. 4. אשירה סתם לרב שכומרין שומרין אותה ולשמואל ששומרים התמרים לשיכר עבור יום אידם, וקאמרי דהלכתא כשמואל.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני מתבן שבין שתי חצירות (4)

ב.    השמועות שאמרו סבי דפומבדיתא (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com