אאא

דף כט

 *חמץ של הקדש. *שיעור איסור חמץ.

א.     האוכל חמץ הקדש בחוה''מ מעל וי''א לא מעל ומפרשינן במאי פליגי 1. האם איכא קלב''מ בכרת כשיטת ר"נ בן הקנה. 2. בפודין קדשים להאכילן לכלבים. 3. בדבר הגורם לממון כממון. 4. לרב אחא בר יעקב במח' ר"י ור"ש אי חמץ לאחר הפסח אסור, ומהא שמעינן דרב אחא בר יעקב הדר ביה. 5. במח' ריה"ג ורבנן אי חמץ בפסח מותר בהנאה ונחשב לראוי.

ב.     שיעור איסור חמץ בזמנו 1. לרב בזמנו אסור במשהו אף שלא במינו דגזר אטו מינו, ושלא בזמנו במינו אסור כרבי יהודה. 2. לשמואל בזמנו אסור במינו במשהו אבל שלא במינו רק בנ''ט ושלא בזמנו שרי כר''ש. 3. לר' יוחנן בזמנו בנ''ט אף במינו ושלא בזמנו שרי כר''ש. 4. רבא פסק בזמנו אסור אף שלא במינו כרב, ושלא בזמנו אף במינו שרי כר''ש, ולא קנסינן תערובת.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    המח' במעילה בחמץ ובמאי פליגי (5)

ב.    איסור חמץ בזמנו (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]