אאא

דף נט

*שחיטת התמיד וסידורו בשבת. * להקריב לאחר התמיד.

א.     תמיד של בין הערבים קרב אחרון שנאמר השלמים ודרשינן עליה השלם כל הקרבנות כולם, ומייתי מה קרב לאחר התמיד ומנין 1. קרבן פסח קרב לאחר התמיד כיון שנאמר בפסח בערב ובין הערבים. 2. פסח קודם לקטורת דהוקשה לנרות, שנאמר ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה. 3. קטורת קודמת לנרות שנאמר בהם יערוך אותו למעט קטורת וקרא בין הערבים אתא לקבוע זמן לקטורת, וכן בשחר הקטורת שנאמר בה בבוקר בבוקר קודמת לתמיד שנאמר בה חד בבוקר. 4. מחוסר כפורים בער''פ, משום דעשה שיש בו כרת דוחה עשה דהשלמה. 5. לרי''ש אף שאר מחוסרי כיפורים ואיירי לר"פ בבהמה ומלינה בראש המזבח ולא חיישינן לתקלה כיון שכהנים זריזין ושרי לאכול את הבשר דנחשב שהאימורין אבדו, ולר"ח בחטאת העוף שיש למזבח רק את דמה ואיירי שכבר קרב אשמו וכן עולתו דבמצורע קודמת לחטאת. 6. לא ילין חלב חגי עד בקר אבל כל הלילה ילין ויכול להקטיר כל הלילה איירי בקרבנות שנזרק דמן קודם תמיד של בין הערבים ואימוריהן נתותרו, והא דיכול להקריב בליל יו"ט של פסח איירי שחל ער"פ בשבת וחלבי שבת קרבים ביו"ט ושבקיה לקרא דאיהו דחיק ומוקים אנפשיה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    מה קרב לאחר תמיד של בין הערבים ומנין (6)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com