אאא

דף ס

*שלא לשמו בעבודה אחת. *פסח בשאר השנה.

א.     פסח ששחטו לשמו ושלא לשמו פסול ובעי האם משנתינו איירי בעבודה אחת וכרבי יוסי הסובר שאדם נתפס בגמר דבריו או דאיירי בשתי עבודות ואף ר"מ מודה שנפסל. והשמועות 1. ברישא דשלא לשמו ולשמו איירי שבתחילה חשב לשמו וכן בסיפא אמרינן שלא לשמו ולשמו וקמ"ל דמתני' בעבודה אחת וכרבי יוסי, ודחי דסיפא אתי לשוחט לשמו ע''מ לזרוק שלא לשמו וקמ''ל דמחשבין מעבודה לעבודה. 2. שלא לשמו ולשמו וע"כ זהו בעבודה אחת, ודחי דזהו בשתי עבודות ונכתב אגב רישא. 3. שחטו שלא לאוכליו פשיטא דזהו בעבודה אחת, ודחי דאין ה"נ אבל אין הכרח דהרישא איירי בחדא עבודה. 4. לאוכליו ושלא לאוכליו פשיטא דזהו בעבודה אחת, ודחי כנ''ל ולא איפשיטא.

ב.     האיבעיות בפסח ששחטו בשאר ימות השנה 1. לשמו ושלא לשמו בעי האם מתכשר ע"י מחשבת שלא לשמו, ובעי למימר דפסול כמו שבזמנו לשמו לא מוציא משלא לשמו ודחי דשלא לשמו אינו בכל הזבחים, ולמסקנא כשר כיון דסתמו עומד לשמו ובכ"ז ושלא לשמו מפיק ובעי למידחי מסתמא דאוכליו ודחי דלא הוי סתמא כיון שיכולים להמשך משא"כ סתמא דלשמו. 2. בעי האם שינוי בעלים כשר כמו שינוי קדש דמכשיר לאחר זמנו ופוסל בזמנו, ואמרינן דשאני שינוי קודש שישנו בארבע עבודות ובצבור כביחיד, ובעי למימר שפסלו בגופו וישנו לאחר מיתה ונדחה דלאו דווקא, ולמסקנא פסול דנעשה כמי שאין לו בעלים.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    האם משנתינו איירי בעבודה אחת או בשתים, והשמועות (4)

ב.    האיבעיות בפסח ששחטו בשאר ימות השנה (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com