אאא

דף צה

*פסח שני וראשון. *פסח בטומאה והפטורים.

א.     נאמר בפסח שני ככל חקת הפסח יעשו אותו ומפרשינן לגבי מה פסח שני שוה לפסח ראשון ולגבי מה חלוקים 1. על מצות ומרורים, לרבות בפסח שני צלי אש שזה מצוה דגופיה ולמעט השבתת שאור. 2. לא ישאירו עד בקר, לרבות איסור הוצאה מהבית דבגופיה ולמעט בל יראה. 3. עצם לא ישברו לרבות איסור נא ולמעט איסור שחיטה על החמץ, וממעטינן מינה מצוות שלא על גופו ולאיסי אתי לשבירת עצם שאין בה מוח דיליף מיעשו אותו. 4. פסח ראשון טעון הלל באכילתו והשני א"צ שנאמר השיר יהיה לכם כליל התקדש חג. 5. תרוייהו טעונים הלל בעשייתן, דרק לילה נתמעט או וכי אפשר ישראל שוחטין פסחיהם ולא אומרים הלל. 6. תרוייהו דוחין שבת, ולת"ק אינו דוחה טומאה שהרי מחמת טומאה דחיתו ולרבי יהודה דוחה שהתורה חזרה עליו לעשות בטהרה ואם לא זכה יעשה בטומאה. 7. פסח ראשון טעון לינה, ובפסח שני תרי תנאי אליבא דרבי יהודה.

ב.     הפטורים בפסח הבא בטומאה 1. אכלו ממנו טמאין פטורין, שנאמר וכל טהור יאכל בשר. 2. זבין שדחקו ונכנסו לעזרה פטורים, שנאמר וישלחו וטמאי מתים לא משתלחים. 3. בעי אם דחקו טמאי מתים ונכנסו להיכל שנאמר וישלחו מן המחנה ומשמע אפילו מקצת מחנה וחייב, ומאידך לא קרינן ביה אל מחוץ למחנה תשלחום וממילא פטור. 4. טמאי מתים שאכלו אימורי פסח פטורין משום דאתרבי מטומאת בשר, ואמרינן שאימורי פסח מצרים נאכלו כיון שהחלק לגבוה היה רק מתן דמים על המשקוף ושתי המזוזות.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    דיני פסח שני לעומת פסח ראשון (7)

ב.    הפטורים בפסח הבא בטומאה (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]