אאא

דף קד

*ברכה ביין. *נוסח ההבדלה.

א.     ברכה ראשונה בשתיית כמה כוסות יין 1. אמימר בירך על כל כוס, משום דנמלך. 2. מר זוטרא בירך רק על הראשונה וכן בירך על האחרונה כתלמידי דרב שהאומר הב לן וניבריך דהוי היסח הדעת. 3. רב אשי בירך רק על הראשונה וכמו יו"ט שחל במוצ"ש שאומרים יקנ"ה וא"צ לברך שוב על היין, ודחי דהתם לא עקר דעתו מלשתות.

ב.     נוסח ההבדלה 1. שלשת הברכות הראשונות, לר"מ נר בתחילה וההבדלה בסוף ופליגי ב"ש וב"ה בבשמים ומזון, ולרבי יהודה מזון בתחילה ונחלקו במאור ובשמים, וכן הלכה. 2. אבוקה מצוה מן המובחר. 3. איכא בתורה שבע הבדלות: בין קדש לחול, אור לחשך, ישראל לעמים, יום השביעי לששת ימי המעשה וזהו מעין החתימה, טמא לטהור, מים עליונים לתחתונים, כהנים ללוים, לווים לישראלים, ולהו"א אף בין הים לחרבה. ופליגי אם יש לומר את כל שבעת ההבדלות או שלש או דסגי באחד. 4. לפני החתימה אומר מעין החתימה ולפומבדיתאי אומר מעין הפתיחה, ונפ"מ ביו"ט שחל במוצ"ש דחתימתן המבדיל בין קדש לקדש. 5. נוסח החתימה: סודר בראשית, יוצר בראשית, מקדש ישראל, המבדיל בין קדש לחול, ולר"י בן חנניא חותם בתרוייהו ואינה הלכה. 6. לעולא לא חותמים בהבדלה כדאמרינן שכל הברכות פותח וחותם בברוך מלבד ברכות מצוות פירות ברכה הסמוכה לחבירתה וברכה אחרונה בק''ש והטוב והמטיב, וכן הבדלה הויא ברכת הודאה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    ברכה ראשונה בשתיית כמה כוסות יין ומ"ט (3)

ב.    נוסח ההבדלה (6)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]