אאא

דף כב

א.     בשר שנטמא 1. לב''ש הכל בפנים חוץ מאב הטומאה בחוץ, ואה''ט בפנים לאפוקי מר''א. 2. לב''ה הכל בחוץ חוץ מולד בפנים, ולא מכניסים ולד בפנים כמאכל מצורע שג''כ משתלח. 3. לר''א אב בפנים ולד בחוץ. 4. לר''ע נשרף במקום שנטמא. אב הוי דאורייתא, וולד הוי מדרבנן וי''א מדאורייתא.

ב.     הנחת האיברים 1. תמיד מחצי הכבש ולמערב. 2. מוספין במזרח. 3. בר''ח בכרכוב למעלה מאמת הילוך הכהנים. ומוספי שבת ור''ח להו''א ר''ח קודם כדי לפרסמו, ולמסקנא שבת דתדיר ומפרסם בשיר דר''ח.

ג.      בפני הבית 1. נוהג בזמן הבית שקלים ובכורים, ושלא בזמן הבית מעשר דגן בהמה ובכורות. 2. מקדיש שקלים וביכורים, לת''ק קדש, לר''ש ביכורים לא קדש, ובברייתא תרוייהו אינם קדש. 3. קינו של גר בזה''ז לא יפריש מפני התקלה, ואם הפריש קודש דשונה משקלים דבעיא תרומה חדשה.

הדרן עלך מסכת שקלים

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com