אאא

דף ע

*שאר עבודות היום וסדרם.

שאר עבודת היום: בגדי זהב לאילו ואיל העם ואימורי חטאת, בגדי לבן להוצאת כף ומחתה, בגדי זהב לתמיד של בין הערבים ואח''כ לבש בגדי עצמו וליווהו עד ביתו ועשה יו''ט שיצא בשלום מן הקודש. והסדר 1. פר העולה לר''א בין הערבים ולר''ע בשחר, ושעיר הנעשה בחוץ לר''א בין הערבים ולר''ע לפני אילו ואיל העם, דלר''א יש לעשות כסדר המקראות והנכתב בתורת כהנים קודם לחומש הפקודים, ולר''ע מהפסוק מלבד עולת הבקר שמעינן שהמוספין קרבים בשחר. 2. הקרבת שבעת הכבשים לרבי אליעזר דמתני' עם אילו ואיל העם ואליבא דשמואל עם תמיד של בין הערבים, לר''ע עם תמיד של שחר, וי''א דיש לחלקם שנאמר ויצא ועשה את עולתו ולכן לרבי יהודה אחד עם תמיד של שחר ושש בין הערבים שמא יחלש ולר''א בר''ש ששה בשחר ואחד בין הערבים שמא יתעצל. 3. כתיב איל בויקרא וכן במוספין בפנחס, לר''א בר''ש היו שנים ולרבי היה אחד דכתיב אחד, ולר''א בר''ש אתי למיוחד שבעדרו ורבי יליף לה ממבחר נדריך שנאמר בנדבה. 4. הפסוק של הוצאת הכף והמחתה אינו כתוב במקומו ומפסיק בין אילו ואיל העם לבין התמיד של בין הערבים, דגמירי שהיו חמש החלפות בגדים או שנאמר אשר לבש, ואין לומר דקראי כתיבי כסדר ומפסיק בשעיר המוסף שנעשה בחוץ משום שנאמר ויצא ועשה את עולתו והיינו ביציאה ראשונה. ומיהו הקרבת החטאת כתובה לפני שריפת הפר ונעשית לאחריו והטעם שנאמר והמשלח והשורף דכמו שהשילוח מעיקרא שנאמר יעמד חי וזה רק עד מתן דמים ה''נ שריפת הפר והשעיר נעשית מעיקרא.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

שאר עבודות היום וסדרם (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]