אאא

דף כ

*מחצלת סתמא. *הסוגים. *חוצלות ולמאי חזי.

א.      מחצלת דין סתמא 1. גדולה עשויה לסיכוך וקטנה לשכיבה, וקשיא מדברי ר''א. 2. גדולה סתמא לסיכוך ופליגי בקטנה, וקשיא הרי פליגי בגדולה וכן דר''א לחומרא. 3. קטנה סתמא לשכיבה, ופליגי בגדולה.

ב.      סוגי המחצלות 1. שיפה וגמי מסככין בגדולה. 2. קנים וחילת, בגדולה מסככין אם אין לה שולים, ובארוגה פליגי.

ג.       חוצלות פליגי אי הויא תרמיל שיש לו בית קבול או מחצלת פשוטה, ולמאי חזי 1. למ''ד תרמיל, שעם וגמי ראוי לפירות גדולים, שק וספירא לקטנים. 2. למ''ד מחצלות, שק וספירא לוילון ונפה, שעם וגמי לכיסוי גיגית.

הדרן עלך פרק קמא דסוכה

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  גודל המחצלת ודין סתמא (3)

ב.   סוגי המחצלות (2)

ג.    המחלוקת בחוצלות, ולמאי חזי (2)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]