אאא

פרק שני- הישן תחת המטה

דף כא

*שעור אהל. *הבאת הילדים. *תחת המטה. *הסוכה בכרעי המטה. *הנפ"מ.

א.      שיעור אהל 1. אהל שאינו עשוי בידי אדם, לחכמים שיעורו בטפח, ור''י יליף ממשכן דאינו אהל. 2. בשיעור כמלא אגרוף מודה ר''י דהוי אהל.

ב.      הבאת הילדים למלאות מים לקידוש מי פרה אדומה 1. ל''ת מניחים דלתות ע''ג השוורים. 2. לר''י הילדים ע''ג השוורים, והוי אהל כיון דבשוורים יש חלל כמלא אגרוף, או דחיישינן שהתינוק יציץ.

ג.       כיצד ישנים לר''י תחת המטה 1. מטה לגבה עשויה, וכן בשוורים עורם עשוי להגן על בני מעיהם. 2. סוכה היא אהל קבע והמטה הויא אהל עראי.

ד.      הסומך סוכתו בכרעי המטה רבנן מכשירים, ור''י מצריך שתוכל לעמוד בפ''ע. וטעמו של ר''י דפסולה 1. כיון שאין לה קבע. 2. מעמיד סוכתו בדבר המקבל טומאה.

ה.     הנפ''מ בין הטעמים לפי ר''י 1. נעץ שפודי ברזל, וסיכך ע''ג, למ''ד מפני שאין לה קבע כשירה, ולאידך פסול משום דמק''ט. 2. אבל אם סכך ע''ג המטה כשירה לכו''ע.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  שיעור אהל (2)

ב.   הבאת הילדים למילוי המים (2)

ג.    כיצד ישנו תחת המיטה לר"י (2)

ד.   המח' בסומך סוכתו בכרעי המטה, ומ"ט דר"י (2)

ה.  הנפ"מ בין הטעמים לר"י (2)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]