אאא

דף י

*קולא בשמחת יו"ט. *זימון יונים.

א.     במשנה לגבי השוחט חיה ועוף ביו''ט דלב''ש יחפור בדקר ויכסה חזינן דלגבי שמחת יו''ט ב''ש לחומרא וב''ה לקולא, ומקשינן 1. במשנתינו לגבי הולכת שובך ב''ה שרו וב''ש אסרי, ואמרינן לרבי יוחנן מוחלפת השיטה, או דב''ש לחומרא אבל שרו רק משום דאיכא דקר נעוץ, או דב''ה לחומרא ושרו רק משום דשובכו מוכיח עליו. 2. לב''ש לא יטול גוזלות אא''כ נענע מבעוד יום ולב''ה סגי בעומד ואומר זה וזה אני נוטל, ואמרינן כדלעיל או דהכא ב''ה לקולא משום שאיסורו רק משום מוקצה. 3. לב''ש אין נוטלין את העלי בכדי לקצב עליו בשר וב''ה מתירין, ודחי דהכא ב''ה לקולא משום דאיכא תורת כלי עליו. 4. לב''ש אין נותנים את העור לפני הדורסן אם אין עליו כזית בשר וב''ה מתירין, ודחי דהכא ב''ה הוו לקולא משום שראוי לישיבה. 5. לב''ש אין מסלקין את התריסין ביו''ט וב''ה מתירין אף להחזיר, ודחינן דלמא ב''ה לקולא משום דסברי אין בנין וסתירה בכלים.

ב.     זימון יונים ליו''ט 1. בבריכה ראשונה לב''ש אסור ליטול אא''כ נענע מבעו''י שמא ימלך ולב''ה סגי שיעמוד מבעו''י ויאמר זה וזה אני נוטל, ולא סגי למימר מכאן אני נוטל למחר משום דלב''ה אין ברירה ולגבי מחשבה על הפתח בכדי להוציא ממנו את המת מהניא רק מכאן ולהבא, או דאית להו ברירה ובמת מהני למפרע אלא דחיישינן שמא ביו''ט יטלטל מידי דלא חזי ליה או שימצא את כולם כחושים וימנע משמחת יו''ט. 2. זימן שחורים ומצא לבנים אסורים, ואיירי אף שהתחלפו השחורים והלבנים דלא תלינן שהתהפכו אלא אמרינן דאזדו לעלמא והנך אחריני. 3. שנים ומצא שלשה אסורין אבל זימן שלשה ומצא שנים מותרין דאמרינן שאחד הלך לעלמא, ואתי כרבי שהמניח מאתים זוז ממעות מעשר שני ומצא מנה לרבי הוי מע''ש ולרבנן חולין, ומשנתינו אתיא אף כרבנן דהכא שאני דגוזלות עשויים לדדות, ואיצטריך למ''ד דפליגי בשני כיסין וכן אי פליגי בכיס אחד דאיירי במקושרין. 4. בתוך הקן ומצא לפני הקן אסורין, להו''א ש''מ דרוב וקרוב הלך אחר הרוב, ודחי דכולהו כגון בדף או בשני קינין זו למעלה מזו וזימן באחד ותלינן דאשתרבוב או נחות. 5. אם אין שם אלא הם הרי אלו מותרין, ולא איירי במפורחין דדלמא אתו מעלמא אלא במדדין שאם יש קן בתוך חמישים אמה מדדין ואם לאו פשיטא דמותרין וקמ''ל בקיימא בקרן זוית דאם אינו רואה את קינו לא מדדה.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     הסתירה בשמחת יו"ט ב"ה לקולא והתי' (5)

ב.     זימון יונים ליו"ט (5)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]