אאא

דף כו

*ראיית מומי בכור.

א.     ראיית מומי בכור ביו''ט 1. בכור שנפל לבור לרבי יהודה ירד מומחה ויראה אם יש בו מום יעלה וישחטו ולר''ש כל שאין מומו ניכר מבעו''י אינו מן המוכן, ופלוגתייהו להו''א אי רואין מומין ביו''ט ודחי דהו''ל למימר לא יעלה וישחוט ואם עבר והעלהו הוי מוקצה, ולמסקנא שכבר נפל בה מום מעיו''ט והשתא הוי קבוע. 2. בכור תם שנפל לבור לפי ר''י הנשיא ירד מומחה ויראה אם יש בו מום יעלה וישחוט וא''ל ר''ש בן מנסיא הרי אמרו אין רואין ביו''ט אף מום שנולד מערב יו''ט. 3. בכור שנולד ביו''ט ומומו עמו לרבה בר ר''ה מבקרין אותו לכתחילה ולר''נ רק אם עבר ובקרו מבוקר, והא דאמרינן שאם נולד הוא ומומו עמו שזה מן המוכן משבשתא היא אלא דייקינן ממתני' כל שאין מומו ניכר מעיו''ט אינו מן המוכן והיינו שלא נראה לחכם. 4. בעי האם הלכתא כר''י דרואין מומין ביו''ט או כר''ש דאין רואין, ואף דהלכתא כר"י לגבי ר''ש מסתברא כר''ש משום שהובא בברייתא בלשון חכמים, ומייתי השוחט בכור ואח''כ הראה מומו ר''י מתיר ור''מ אוסר ש''מ דראיית בכור שאני מראיית טריפה וה''ה דבעי שיראה מעיו''ט, ודחי דהתם פלוגתייהו בקנסא אטו מומין שבעין שמשתנין, ומייתי דאמי ורדינאה לא חזי ורבי אמי ראה רק מעיו''ט וביו''ט שאל כיצד נפל המום משום שאם נעשה ע''י גרמא אסור.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     ראיית מומי בכור ביו"ט (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]