אאא

דף יח

מגילת תענית. הדרן!

א.     אמרינן במשנתינו כל יו"ט הכתוב במגילת תענית לפניו אסור ולרבי יוסי אף לאחריו, ושלא להתענות לאחריו מותר ולרבי יוסי לפניו אסור ולרשב''ג בתרוייהו לפניהם ולאחריהם אסור. והימים במגילת תענית ודיניהם 1. מר''ח עד שמיני בניסן הוקם התמיד ואסור בהספד, ואף שר''ח הוא יו''ט קאמר מר''ח כדי לאסור את שלפניו דשייכא רק בדרבנן ולא בדאורייתא דא''צ חיזוק. 2. משמיני בניסן עד לסוף חג הפסח הוקם חג השבועות ואסור בהספד וקמ''ל לאסור יום שלאחריו, ואיצטריך למימר פעמיים ר''ח ניסן כדי שאם יבטלו אחד מהם ישאר השני. 3. כ''ח אדר באה הבשורה שנתבטלו הגזירות על התורה מילה ושבת ע''י שנטלו עצה ממטרוניתא שאמרה הפגינו בלילה ותאמרו שאתם אחים, ואף שכ''ט אדר הוא יום לאחר כ''ח איצטריך למימר משום שהוא יום לפני ר''ח ניסן בחודש מלא, או דמכיון שניתן בין שני ימים טובים אסור אף בהספד ולא רק בתענית, או אם אחד יתבטל. 4. רבי יוחנן פסק כרבי יוסי ומקשינן מסתם משנה דאף שהקדימו מקרא מגילה ליום הכניסה מותר בהספד ותענית, ומפרשינן דלא איירי בי''ד וט''ו כיון שנכתב בכדי לאסור פרזים בט''ו ומוקפין בי''ד, וי''ג הוי יום ניקנור וי''ב יום טוריינוס אלא בי''א ש''מ דשרי ביום שלפניו ודלא כרבי יוסי, ודחינן שיום טוריינוס התבטל משום שנהרגו בו שמעיה ואחיה. 5. י"ג ניסן יום ניקנור שהיה אחד מאפרכי יוונים שבכל יום הניף את ידו על יהודה וירושלים ואמר אימתי תפול בידי וארמסנה, וכאשר גברה מלכות חשמונאי קצצו בהונות ידיו ורגליו ותלאום בשערי ירושלים לנקמה. 6. י"ב אדר יום טוריינוס שהרג את פפוס ולוליינוס ואמר להם אם אתם מעמו של חנניה מישאל ועזריה שה' יצילכם ממני, וא''ל שהם היו צדיקים וראויים לעשות להם נס ונבוכדנאצר היה מלך הגון לנס ואנחנו נתחייבנו הריגה למקום והרגן, ולא זזו משם עד שבאו דיופלי מרומי ופצעו את מוחו בגיזרין.

הדרן עלך פרק שני!

 

שאלות לחזרה ושינון

א.    הימים הטובים שבמגילת תענית ודיניהם (6) הדרן!

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]