אאא

דף ז

*מלאכות השדה בחוה"מ. *ראיית נגעים בחוה"מ.

א.     מלאכות השדה המותרות בחוה''מ 1. צדים אישות וז ובריה שאין לה עינים וכן עכברים משדה האילן כדרכו ע"י שחופר גומא ותולה בה מצודה, ומשדה הלבן פליגי אם רק שלא כדרכו שנועץ שפוד ומכה בקורדום ומרדה האדמה, ובשדה לבן הסמוכה לאילן שרי כדרכו שמא יחריבו את האילנות. 2. מחריבין חורי הנמלים ע''י שמביא עפר מחור אחר וחונקין זה את זה, וה"מ מתרי עברי נהרא ואין מעבר כלל עד פרסה. 3. מקרין את הפירצה, והאופן לרב יוסף בהוצא ודפנא ולברייתא בצרור ללא טיט, וה"מ כותל גינה אבל כותל חצר בונה כדרכו. ובשביעית שרי לבנות אף כותל גינה, וכותל הנוטה לרה''ר שרי לסתור ואף לבנות מפני הסכנה דאל''כ ימנע.

ב.     ראיית הנגעים בחוה"מ ע''י הכהן 1. בטהור לכו''ע אסור כיון שמטמאו, בהסגר ראשון לכו''ע שרי כיון שיכול לטהרו ומאידך גיסא ישאר במצבו, ובהסגר שני שעלול להיות מוחלט לר''מ רואין ואם יהיה מוחלט ישתוק דקסבר בכהן תליא מילתא, ולרבי יוסי אין רואין דקסבר אסור לכהן לשתוק דכתיב לטהרו או לטמאו. 2. פליגי בדעת רבי האם עדיף לו להיות מוסגר משום צוותא דעלמא, או מוחלט משום צוותא דאשתו וכמ''ד מוחלט מותר בתשה''מ ולא ילפינן ממוסגר דרק ביה רחמנא גלי לאסור. 3. חתן שנולד בו נגע נותנים שבעת ימי המשתה לו ולביתו ולכסותו וכן ברגל, וילפינן לרבי יהודה מזה שנאמר וביום הראות בו ש''מ שיש ימים שאינך רואה בהם ולרבי מזה שממתינים לדבר הרשות של פינוי הבית כ''ש לדבר מצוה, ואיכא בינייהו לאביי רק משמעות דורשין ולרבא נחלקו בדבר הרשות כיון דהוי חידוש בכך שעצים ואבנים נטמאים. 4. וביום הראות לאביי ו' מיותר וביום למעט לילה, ולרבא וביום מיותר ויליף ביום ולא בלילה להו''א מלכל מראה עיני הכהן ודחי דאיצטריך לסומא באחת מעיניו, אלא מכנגע נראה לי ולא לאורי.

 

 

שאלות לחזרה ושינון

א.     מלאכות השדה המותרות בחוה"מ (3)

ב.     ראיית הנגעים בחוה"מ ע"י הכהן (4)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]