אאא

דף עב

*ערלתו משוכה. *האנשים בתרומה. *הפסולים להזות.

  1. מי שערלתו משוכה לב''ה מדאורייתא אוכל בתרומה וגזרו עליו מדרבנן דנראה כערל, והשמועות 1. משוך צריך שימול, ודחי מדרבנן, וטעי בסיפא דלרבי יהודה לא ימול מפני הסכנה וא"ל מימי בן כוזיבא ומקרא דהמול ימול ובריתי הפר דמשמע דהוי מדאורייתא. 2. משוך ונולד מהול אוכלין בתרומה, תיובתא. 3. מח' תנאים אי משוך ונולד מהול וגר מהול וקטן שעבר זמנו ומי שיש לו שתי ערלות נימול רק ביום או אף בלילה, להו"א פליגי אי חיובו מדרבנן ולמסקנא פליגי אי דרשינן וביום דע"כ עבר זמנו חייב מדאורייתא. 

  2. סוגי האנשים ואכילתם בתרומה 1. טומטום לא אוכל ונשיו ועבדיו אוכלין, ונשיו זהו בביציו מבחוץ או דקאי על אמו וקמ"ל אף שאינו מוליד. 2. משוך אוכל. 3. נולד מהול אוכל. 4. אנדרוגינוס אוכל בתרומה ולא בקדשים. 5. טומטום לא אוכל בתרומה ולא בקדשים, וזהו לאביי בספק ערל ולרבא בערל וזהו טעמא לרישא. 

  3. איכא פלוגתא אם נימול ביום או בלילה: במשוך, נולד מהול, מהול שנתגייר, קטן שעבר זמנו, ובעל ב' ערלות. ואמרינן מי הכשרים והפסולים להזות 1. ערל, לרבנן כשר בק''ו מטבול יום דנגיעתו בתרומה אוסרת, ולר''ע פסול דמרבה לערל כטמא. 2. טומטום פסול דהוי ספק ערל, אתי נמי כר"ע. 3. חרש פסול. 4. קטן לחכמים פסול כיון דפסול באסיפה ולרבי יהודה כשר דמרבינן מולקחו. 5. אשה לחכמים כשרה דראויה לאסיפה, ולר"י פסולה שנאמר ונתן ולא נתנה. 6. אנדרוגינוס לחכמים כשר ולר"י פסול דהוי ספק אשה. 

 

שאלות לחזרה ושינון

  1. דין מי שערלתו משוכה, והשמועות (3)

  2. סוגי האנשים ואכילתם בתרומה (5)

  3. מי הכשרים והפסולים להזות (6)

 

לפרטים תגובות והערות: [email protected]