"דרך ישרה"

מנחות צח-צט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף צח'-צט', שישי-שבת, ח'-ט' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף צח

*שער שושן הבירה. *קראי במספר הלחמים. *הכלים בהיכל והעמדתם.

א. שער המזרח בביהמ"ק היתה עליו צורת שושן הבירה, והשמועות 1. בשער זה היו שתי מדות של אמה שהיו יתירות על של משה ובהם מודדים את ההתחייבות של האומנין בכדי שלא יתנו פחות וימעטו, אחת יתירה אצבע לבניינא ואחת חצי אצבע לכסף וזהב וזה נקרא אמה גדולה, וששה טפחים זה אמה בינונית, וחמשה טפחים זו אמה קטנה. 2. בטעם צורת שושן הבירה פליגי ר"ח ור"א בר אבדימי האם בכדי שידעו מהיכן באו או שתהא אימת מלכות עליהן, וכן פליגי בקרא ועלהו לתרופה האם בא להתיר פה אלמים או עקרות.

ב. לחם הפנים היה י"ב חלות בשתי המערכות שבכל אחת שש, ומייתי מהי הצריכותא לכתוב את הפסוקים 1. שש, לומר שלו יחלק את י"ב החלות לשמונה וארבע. 2. שתים עשרה, לומר שלא יעשה מערכות של שש. 3. שתי מערכות, שלא יחלקם לשלש מערכות של ארבע. ואם נתן שתים של שבע רבי מכשיר, דרואין את העליונה כאילו אינה, דקסבר רבי על בסמוך.

ג. הכלים שהיו בהיכל והעמדתם 1. כל הכלים ארכן לארכו של בית מלבד הארון שבדיו היו לרוחב הארון וכאשר נתנו את ארכו לרוחב הבית יכלו בדיו לבלוט בפרוכת. 2. שלמה המלך עשה בנוסף על של משה עשרה שלחנות ועשר מנורות, של משה היה באמצע חמשה מימין וחמשה משמאל. 3. הכלים היו מונחים מחצי ההיכל ולפנים, ואם מדדו ביחד עם בית קה"ק היה משליש הבית ולפנים. 4. לת"ק סדרו לחם והדליקו נרות רק על של משה, ולר"א בן שמוע בכולם שנאמר את השלחנות ועליהם לחם הפנים, ולאידך קאי על השלחנות לנתינת לחם הפנים. 5. היו לצורך לחם הפנים שלשה שלחנות, של כסף בכניסתו של זהב בפנים, ושל זהב ביציאתו מפני שמעלין בקודש ואין מורידין. וילפינן דמעלין בקודש מהקמת המשכן, ואין מורידין ממחתות עדת קרח.

שאלות לחזרה ושינון

דף צח

א. שער שושן הבירה שבמזרח (2)

ב. הצריכותא בפסוקי לחם הפנים וסדרו (2)

ג. הכלים שהיו בהיכל והעמדתם (5)

דף צט

*הנחת השלחנות והמנורות דשלמה. *אגדות תורה וזכירתה.

א. הנחת השלחנות והמנורות שעשה שלמה, לרבי מזרח ומערב והיינו לארכו של הבית ולראב"ש צפון ודרום. והשמועות 1. רבי יליף ממנורה שנאמר בנר המערבי לפני ה' ומשמע שהנרות האחרים לא היו לפני ה', ולראב"ש שאר הנרות כלפי האמצעי ומכאן שהוא המשובח. 2. ראב"ש יליף מהארון, ולרבי אין למדין חוץ מפנים. 3. מקשינן: לראב"ש איך עמדו עשר שלחנות בעשרים אמה, כיצד נכנסו כהנים, וכן יצא שיש שלחנות בצפון, ולתרוייהו היכן עמד שלחן של משה, ותירץ שהיו בשתי שורות. 4. מקום השלחן של משה, לראב"ש ביניהם ולרבי בראשם ונראו כתלמיד היושב לפני רבו.

ב. אגדות לימוד תורה וזכירתה 1. בארון היו מונחים הלוחות ושברי הלוחות, ומכאן שאין לבזות ת"ח ששכח תלמודו מחמת אונסו. 2. פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה, שנאמר אשר שברת וזהו יישר כחך ששברת. 3. ת"ח שסרח אין מבזין אותו בפרהסיא. 4. המשכח דבר אחד מתלמודו עובר לר"ל בלאו אחד לרבינא בשתים ולרנב"י בשלש שנאמר השמר ושמור נפשך מאד פן תשכח, ולא נאמר במשכח מחמת אונסו או במי שתקפה עליו משנתו. 5. תורה נתנה בארבעים יום ונשמה נוצרה בארבעים, לומר שכל המשמר תורתו נשמתו משתמרת וכמשל צפור הדרור. 6. מדין תמיד בלחם הפנים אליבא דרבי יוסי ילפינן שמי שקרא ק"ש שחרית וערבית קיים לא ימוש, ופליגי האם בפני ע"ה אסור או מצוה לאמרו. 7. אף מי שלמד את כל התורה כולה אין לו ללמוד חכמת יוונית שנאמר והגית בו יומם ולילה, ולרבי יונתן זוהי ברכה ליהושע שד"ת היו חביבים עליו ביותר. 8. מקרא ואף הסיתך ילפינן שהקב"ה מסית את האדם לדרכי חיים מדרכי מיתה שזהו הגהנום שהיה צר ובפנים רחב ומוכנה לת"ח שפירש מן התורה ויש בה עצים, אבל שלחן ת"ח מלא דשן.

שאלות לחזרה ושינון

דף צט

א. צורת העמדת השלחנות שעשה שלמה, והשמועות (4)

ב. אגדות לימוד תורה וזכירתה (8)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר