"דרך ישרה"

מנחות קה-קו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת מנחות דף קה'-קו', שישי-שבת, טו'-טז' כסליו תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף קה

*נדבה בסתמא והשוכח. *אליבא דר"ש במאפה. *השוכח שקבע בכלי.

א. דין המתנדב מנחה בסתמא ומי שהתנדב ושכח מה פירש 1. האומר הרי עלי עשרון יביא אחד, עשרונים שתים, ואם אינו זוכר מה פירש יביא ששים. עשרון, ומוקמינן דלא כרבי שמצריך להביא ששים מנחות מאחד עד ששים, ולר"י אתי אף כרבי במקרה שלא קבע בכלי ולכן יביא ששים עשרונות בששים כלים. 2. המתנדב מנחה סתם יביא איזו מהן שירצה, ולר"י יביא מנחת סולת שהיא המיוחדת שבמנחות, ומפרשינן להו"א מכיון שפתח בה הכתוב תחילה ולמסקנא זה רק לסימנא והטעם מכיון שאין לה שם לוואי. 3. מנחה או מין מנחה יביא אחת, מנחות או מין המנחות יביא שתים ממין אחד, מיני מנחות מביא שתים משתי מינים. 4. מיני בעי האם כוונתו לאחת או לשתים, ואין להביא ראיה מדין מיני מנחות דהוו שתים ש"מ מיני מנחה אחת, דדלמא הא אתי כר"ש דסובר ששייך לקיים דבריו במנחה שחציה חלות וחציה רקיקין.

ב. התנדב מנחה ופירש איזו מנחה ושכח עליו להביא את חמשת מנחות הנדבה, ופליגי האם אתיא כר"ש שסובר ששייך להתנדב מנחה שחציה חלות וחציה רקיקין 1. לרבי ירמיה המשנה לא אתיא כר"ש מכיון דלדבריו איכא להסתפק בארבעה עשר מיני מנחות מכיון שיש במנחה עשר חלות, ולאביי אתיא אף כר"ש דקסבר שיכול להביא ולהתנות במקום תקוני גברא אף שמביא קדשים לבית הפסול וכ"ש במנחות שאינו ממעט בזמן אכילתן ולכן יכול להביא לכתחילה מנחת חלות ורקיקין ולהתנות שהשאר יהא לנדבה. 2. אף שהתנדב עשרון אחד ולוג אחד וחילקו לשתי מנחות ודעת ר"ש שהמביא מנחה שחציה חובה וחציה נדבה יצא. 3. הקמיצה נעשית ע"י תנאי שהקמיצה תעלה על כל העשרון של החובה, ור"ש סובר שאפשר לקמוץ מהחלות על הרקיקין ואיפכא. 4. מותר השמן אתי כמ"ד דבין בחלות ובין ברקיקין מתחלק לכהנים. 5. המתנדב מנחה סתם אין להסתפק שהתכוון למנחת נסכים, מכיון שהיא: באה בגלל צבור, ובגלל זבח, א"צ לבונה, שלשה לוגין לעשרון, ולא טעונה קמיצה.

ג. מי שהתנדב מנחה וקבעה בכלי אחד ואינו זוכר כמה עשרונים אמר, לחכמים מביא ששים עשרון ולרבי יביא מנחות מאחד עד ששים שהם אלף שמונה מאות ושלשים עשרון, ואם אינו זוכר איזה ממיני המנחה התנדב יביא מחמשת המינים לחכמים ששים עשרון שהם שלש מאות ולרבי מאחד עד ששים שהם תשעת אלפים מאה וחמשים, ומפרשינן פלוגתייהו 1. האם מותר להכניס חולין לעזרה. 2. לכו"ע אסור ופליגי האם מותר לערב מנחת חובה בנדבה, ולרבנן קומץ פעמים לחובה ולנדבה ותולה בדעת הכהן שמקום החובה יהיה במקום קמיצתו הראשונה ומקום הקמיצה השניה יהיה נדבה, ומקטיר את החובה בתחילה כדי שלא יחסרו השיריים לפני ההקטרה ומעלה את הקומץ השני לשם עצים שמא חובתו היתה ששים. 3. בעי למימר דלכו"ע מותר לערב חובה בנדבה ורבי אינו סובר שיכול להעלות לשם עצים, ודחי א"כ יביא כלי שבו ששים וכלי שבו עשרון אחד ויגעו ויקמוץ מהששים ומהעשרון. 4. לכו"ע לערב וסברי כר"א ופליגי במנחה של ששים עשרון דרבי סבר כראב"י שיש לתת רק לוג אחד ולא ידעינן האם יתן לוג אחד מכיון דהוו מנחה אחת או שיתן שתי לוגין דהוו שתי מנחות, ולחכמים לכל עשרון יש לתת לוג. 5. התנדב קטן והביא גדול לרבי לא יצא ולרבנן יצא, וקמ"ל פלוגתייהו במנחה שמקטיר רק קומץ אחד ובשור דנפישי אימורין.

שאלות לחזרה ושינון

דף קה

א. דין המתנדב מנחה בסתמא או ששכח (4)

ב. הדין אליבא דר"ש במנחות מאפה תנור (5)

ג. המח' במתנדב מנחה וקבעה בכלי אחד, ובמאי פליגי (5)

דף קו

*נדבה בסתמא והשוכח. *אליבא דר"ש במאפה. *השוכח שקבע בכלי.

א. דין המתנדב מנחה בסתמא ומי שהתנדב ושכח מה פירש 1. האומר הרי עלי עשרון יביא אחד, עשרונים שתים, ואם אינו זוכר מה פירש יביא ששים. עשרון, ומוקמינן דלא כרבי שמצריך להביא ששים מנחות מאחד עד ששים, ולר"י אתי אף כרבי במקרה שלא קבע בכלי ולכן יביא ששים עשרונות בששים כלים. 2. המתנדב מנחה סתם יביא איזו מהן שירצה, ולר"י יביא מנחת סולת שהיא המיוחדת שבמנחות, ומפרשינן להו"א מכיון שפתח בה הכתוב תחילה ולמסקנא זה רק לסימנא והטעם מכיון שאין לה שם לוואי. 3. מנחה או מין מנחה יביא אחת, מנחות או מין המנחות יביא שתים ממין אחד, מיני מנחות מביא שתים משתי מינים. 4. מיני בעי האם כוונתו לאחת או לשתים, ואין להביא ראיה מדין מיני מנחות דהוו שתים ש"מ מיני מנחה אחת, דדלמא הא אתי כר"ש דסובר ששייך לקיים דבריו במנחה שחציה חלות וחציה רקיקין.

ב. התנדב מנחה ופירש איזו מנחה ושכח עליו להביא את חמשת מנחות הנדבה, ופליגי האם אתיא כר"ש שסובר ששייך להתנדב מנחה שחציה חלות וחציה רקיקין 1. לרבי ירמיה המשנה לא אתיא כר"ש מכיון דלדבריו איכא להסתפק בארבעה עשר מיני מנחות מכיון שיש במנחה עשר חלות, ולאביי אתיא אף כר"ש דקסבר שיכול להביא ולהתנות במקום תקוני גברא אף שמביא קדשים לבית הפסול וכ"ש במנחות שאינו ממעט בזמן אכילתן ולכן יכול להביא לכתחילה מנחת חלות ורקיקין ולהתנות שהשאר יהא לנדבה. 2. אף שהתנדב עשרון אחד ולוג אחד וחילקו לשתי מנחות ודעת ר"ש שהמביא מנחה שחציה חובה וחציה נדבה יצא. 3. הקמיצה נעשית ע"י תנאי שהקמיצה תעלה על כל העשרון של החובה, ור"ש סובר שאפשר לקמוץ מהחלות על הרקיקין ואיפכא. 4. מותר השמן אתי כמ"ד דבין בחלות ובין ברקיקין מתחלק לכהנים. 5. המתנדב מנחה סתם אין להסתפק שהתכוון למנחת נסכים, מכיון שהיא: באה בגלל צבור, ובגלל זבח, א"צ לבונה, שלשה לוגין לעשרון, ולא טעונה קמיצה.

ג. מי שהתנדב מנחה וקבעה בכלי אחד ואינו זוכר כמה עשרונים אמר, לחכמים מביא ששים עשרון ולרבי יביא מנחות מאחד עד ששים שהם אלף שמונה מאות ושלשים עשרון, ואם אינו זוכר איזה ממיני המנחה התנדב יביא מחמשת המינים לחכמים ששים עשרון שהם שלש מאות ולרבי מאחד עד ששים שהם תשעת אלפים מאה וחמשים, ומפרשינן פלוגתייהו 1. האם מותר להכניס חולין לעזרה. 2. לכו"ע אסור ופליגי האם מותר לערב מנחת חובה בנדבה, ולרבנן קומץ פעמים לחובה ולנדבה ותולה בדעת הכהן שמקום החובה יהיה במקום קמיצתו הראשונה ומקום הקמיצה השניה יהיה נדבה, ומקטיר את החובה בתחילה כדי שלא יחסרו השיריים לפני ההקטרה ומעלה את הקומץ השני לשם עצים שמא חובתו היתה ששים. 3. בעי למימר דלכו"ע מותר לערב חובה בנדבה ורבי אינו סובר שיכול להעלות לשם עצים, ודחי א"כ יביא כלי שבו ששים וכלי שבו עשרון אחד ויגעו ויקמוץ מהששים ומהעשרון. 4. לכו"ע לערב וסברי כר"א ופליגי במנחה של ששים עשרון דרבי סבר כראב"י שיש לתת רק לוג אחד ולא ידעינן האם יתן לוג אחד מכיון דהוו מנחה אחת או שיתן שתי לוגין דהוו שתי מנחות, ולחכמים לכל עשרון יש לתת לוג. 5. התנדב קטן והביא גדול לרבי לא יצא ולרבנן יצא, וקמ"ל פלוגתייהו במנחה שמקטיר רק קומץ אחד ובשור דנפישי אימורין.

שאלות לחזרה ושינון

דף קו

א. דין המתנדב מנחה בסתמא או ששכח (4)

ב. הדין אליבא דר"ש במנחות מאפה תנור (5)

ג. המח' במתנדב מנחה וקבעה בכלי אחד, ובמאי פליגי (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר