ישראל במלחמהישראל במלחמה
"דרך ישרה"

חולין מט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת חולין דף מט', שלישי, ט' שבט תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף מט

*מחט שנמצאת ונקובה. *חֵלב וסתימתו.

א. דיני מחט שנמצאת ונקובה 1. פליגי בדין מחט שנמצאת בריאה, ופלוגתייהו להו"א האם חסרון שבפנים הוי חסרון ולמסקנא לכו"ע אינו חסרון ופליגי האם תלינן שנכנס דרך הקנה או שניקב ונכנס, ובנמצא בסמפונא רבה לא הורו בה היתר כשיטתם דמחזקי ריעותא מספיקא ולא אסרי דניכר שנכנס מהקנה. 2. סמפונא דריאה שניקב לחבירו טריפה, ואין להביא מהדורא דכנתא שניקב לצד כשר כיון שמגין עליו משום דבטריפות אין אומרין זו דומה לזו. 3. מחט שנמצאה בכבד חזינן אם ראשה העבה בכבד סמפונא נקט וכשירה ואם ראשה כלפי חוץ ודאי נכנסה דרך הושט וטריפה, ובסמפונא רבה של הכבד פליגי ולהלכה כשירה. 4. מחט שנמצאת בסוף הכרס בעובי בית הכוסות, אם ניקבה רק את הדופן הפנימית כשירה ואם ניקבה גם את החיצונה טריפה, ולא טרפינן היכא שראשה כלפי חוץ מכיון דתלינן שהאוכלין דחקוה. 5. מצאו במרה גרעין תמרה תלינן דנקיט סימפונא, ואף שאינו יוצא אמרינן שנכנס מעט מעט ע"י הבהמה, וגרעין זית דינו כמחט. 6. ריאה שניקבה במקום שיד הטבח ממשמשת פליגי האם ולהלכה תלינן וכמו דתלינן בזאב שנטל בני מעיים והחזירן מנוקבין. 7. תולעת שניקבה את הריאה פליגי האם אמרינן שניקבה לאחר שחיטה וכשירה או לא, ולהלכה תלינן.

ב. דיני חֵלב טהור וסתימת נקב ע"י חלב 1. חלב שע"ג הדקין אסור דמרבינן מאת החלב אשר על הקרב או דהוי תותב קרום ונקלף. 2. חלב שעל הקיבה אסרינן דהוי קרום ונקלף וכן מרבינן מהחלב אשר על הקרב, ולר"ע מותר כיון דאינו תותב קרום ונקלף, ואמרינן דכן דעת רבי ישמעאל שהיה כהן שמסייע לכהנים וכדאשכחן גבי ברכת כהנים. 3. נקב שנסתם ע"י חלב בטהור הוי סתימה וכשר, בחיה אינה סתימה כיון שאינו מהודק, ובחלב מהודק, ובחלב טמא הוי פלוגתא. רבה הכשיר בזה בצירוף התורה חסה על ממונם של ישראל, וכן מצינו שהיקל בדבש שנתגלה דפסק כמ"ד שרק יין מים וחלב אסורין משום גילוי ובצירוף התורה חסה. 4. חלב העשוי ככובע אינו סותם, וזהו חיטי דכרכשתא או שומן הלב. 5. בחלב שעל הקיבה איכא דאקשתא וזהו מבחוץ ודאייתרא שנמצא מבפנים, לל"ק דאקשתא לכו"ע אסור ודאייתרא אכלו בא"י ולא בבבל, ולל"ב דאייתרא שרי לכו"ע ודאקשתא פליגי, ובסתימת נקב אמרינן בר חימצא סתים וזהו דאייתרא ולא חימצא וזהו דאקשתא.

שאלות לחזרה ושינון

א. דיני מחט שנמצאת ונקובה (7)

ב. דיני חֵלב טהור וסתימת נקב ע"י חלב (5)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר