"דרך ישרה"

בכורות מד-מה• סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת בכורות מד'-מה', שישי-שבת, כו'-כז' אייר תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף מד

*מומי העין באדם. *גודל הגוף. *הטלת מים.

א. מומי העין באדם ומה בכללם 1. זבלגנין שעיניו זולגות מים, מחלוקת. 2. או גבן ילפינן שאין לו גבינים, או שיש לו גבין אחד, שגביניו שוכבים וארוכים, ופשוטו שיש לו גבינים הרבה, וי''א מי ששדרתו עקומה ונראה שיש לו שני גבין ושני שדראות. 3. או חרום, שחוטמו שוקע, סולד, בולם, נוטף, ולרבי יוסי רק אם כוחל שתי עיניו כאחת. 4. בעינו, מי שמקום שתי העינים למעלה או למטה וכן שאחד מהם למעלה או למטה, או שעיניו במקומן ורואה בעין אחת את החדר ובאחת את העליה. 5. עוור שסומא בשתי עיניו או באחת , וקמ''ל איש לרבות חורוור ומים קבועים אף שרואה בעיניו, דק שרואה חלש, תבלול שראייתו מבולבלת, בעינו למי שעינו שונה. 6. סכי שמש, שאינו יכול לראות מקום שזורחת עליו השמש. 7. זגדן, שאין עיניו שוות. 8. צירן, עיניו תרוטות צירניות דומעות דולפות טורדות. 9. תמיר שתמו ריסיו הוי מום ואם נשתיירו מעט פסולו משום מראית העין, וכן הוי מום זויר שעיניו משוטטין ולופין שריסיו מרובין.

ב. מומי גודל הגוף 1. גדול או קטן מהרגיל בעיניו, גופו, חוטמו, ושפתו. 2. באזניים צימם שאזניו מכווצות כספוג, צימע שאזניו קטנות, וצימח שאזניו ארוכות. 3. ניטלו הטלפיים וזכרותן פסול ונפדין עליהם, וכן בקרנים אם ניטלו אף השרשים ואם לאו פסול, ומעל הזכרות כשירה כדאשכחן בפרה. 4. בבטנו, דדיו גדולים כריסו צבה או טיבורו יוצא, וכן הנכפה ומי שבאה עליו רוח שד. 5. מאושבן שביציו גדולים, ובעל גבר שגידו גדול, ופליגי אם פסול עד הארכובה או לאחריה. 7. מרוח אשך, שאין לו ביצים, נמרחו אשכיו, רוח באשכיו, מראיו חשוכין וזהו כושי.

ג. השמועות בהטלת מים 1. משתינים בפני רבים דאל''כ כריסו צבה אבל אין שותין משום צניעות. 2. יש באדם שני נקבים אחד שתן ואחד ש''ז וביניהם כקליפת השום, ואם ניקבו נמצא עקר. ודרשינן לא יהיה בך עקר ובבהמתך, אם תעשה עצמך כבהמה בהטלת מים או לגבי קבלת התפילה. 3. אין להשתין בבבל על כלי חרס או קרקע קשה, כיון שנהרות בבל מגיעות לעין עיטם. 4. אשה אסורה להשתין בפני התינוקות משום חוצפא, אבל בצד שרי. 5. עמוד החוזר בצואה מביא לידי הדרוקן, סילון במי רגלים מביא לידי ירקון, דם רבה מביא שחין, ש''ז רבה מביא צרעת.

שאלות לחזרה ושינון

דף מד

א. מומי העין באדם (9)

ב. מומי גודל הגוף (7)

ג. השמועות בהטלת מים (5)

דף מה

*מומי הרגלים. *טומאת אהל. *לא שוה באדם ובבהמה.

א. מומי הרגלים 1. או שבר רגל לרבות קישן שמקיש קרסולו, עיקל שאין ארכובותיו נוקשות, וקילבן שפיקה יוצאת. 2. בעל פיקין וכסתות הרבה, ושופנר שאין לו כסתות. 3. פיקה יוצאת מגודלו, עקיבו יוצא לאחוריו, ושוקו יוצא באמצע רגלו. 4. פרסותיו רחבות כשל אוז אף דהוי סדוק. 5. או שבר יד, לרבות אצבעות מורכבות או קלוטות למעלה מן הפרק ולא חתכן. 6. יותרת שנספרת על גב היד וחתכה, אם יש בה עצם פסול ואם לאו כשר. 7. יתר בידיו וברגליו ר''י מכשיר וחכמים פוסלים, ופליגי בקרא דאיש מדון האם הוזכרו לשבחו או לגנותו. 8. איטר ביד או ברגל פסול, ושולט בשתי ידיו רבי פוסל דסובר דיש כחישותא בימין, ורבנן מכשירין דהוי בריותא בשמאל.

ב. טומאת אהל 1. יותרת שיש בה עצם ואין בה צפורן מטמאה במגע ומשא, ואם נספרת על גב היד מטמאה אף באהל, וכשאינה נספרת מטמאה במגע ובמשא משום גזירת עצם כשעורה או אטו נספרת ועשו היכר שלא ישרפו עליה. 2. רוב בנין זהו שני שוקים וירך ורוב מנין קכ''ה איברים, וזה אף במי שמספר איבריו שונה משום דאזלינן בתר רובא דאינשי. 3. לאשה יש רנ''ב איברים דאיכא שני דלתות ושני צירים ולר''ע אף מפתח, ואינם מטמאין באהל כיון דבעינן שוה ככל אדם, והא דמצינו צירים בזכר זהו צירי בשר.

ג. לא שוה באדם ובהמה 1. הפסולים רק באדם: עורו כושי וזהו שחור, גיחור אדום, לבקן לבן. 2. גובה ננס או קפח שזהו ארוך ודק. ואמרינן שאין להשיא ביחד שתי גבוהים, נמוכים, לבנים, ושחורים. 3. חרש, שוטה ולרשב''ג אף בבהמה אינו מובחר, שיכור מדברים מתוקים ודלא כר''י. 4. בעלי נגעים טהורים, ולר''א בעלי הדלדולין. 5. הפסולים רק בבהמה: אותו ואת בנו כמ''ד שנוהג בזכרים. 6. טריפה יוצא דופן ושנעבדה בו עבירה. 7. הנושא נשים בעבירה מדירה בהנאה על דעת רבים שאין לזה הפרה רק לצורך מצוה, והמטמא למתים סגי בקבלה כיון שאין יצרו תוקפו.

הדרן עלך פרק שביעי דבכורות!

שאלות לחזרה ושינון

דף מה

א. מומי הרגלים באדם (8)

ב. טומאת אהל והאיברים (3)

ג. הפסולים רק באדם ולא בבהמה ולהיפך (7)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר