"דרך ישרה"

תמורה ל • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תמורה ל', ראשון, יז' אב תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף ל

*מחיר כלב וולדות האסורין. *סוג האתנן. *טריפה.

א. מחיר כלב זהו חליפי כלב, ואם אין טלה ששוה כמו הכלב הנך שכנגד הכלב אסורים. ודיני הולדות 1. גם שניהם למעט ולד של אתנן ומחיר, ושנים ולא ארבעה דלא נאסרו מחיר זונה ואתנן כלב שאין זנות לבהמה. 2. ולד נרבעת אסורה להקרבה דהיא ואמה נרבעו. 3. וכן ולד נוגחת. 4. ולד מוקצה ונעבד, לל''ק שרי כיון שעובדים את האמא ולל''ב אסור משום דניחא ליה בניפחיה. ומש''ה המקדש בפרש עגלי ע''ז לא מקודשת או שנאמר והיית חרם כמוהו, אבל המקדש בפרש שור הנסקל מקודשת.

ב. סוג האתנן ודינו 1. נתן לה מעות וקנתה מותר להקריב. 2. נתן דבר שקרב ע''ג המזבח כגון יינות שמנים וסלתות אסור. 3. נתן חיטים ועשאתן סולת, ב''ש אוסרין דסברי גם לרבות שינוייהן וב''ה שרו דסברי הן למעט שינוייהן. 4. בית ה' אלוקיך, לר''א למעט פרה אדומה דשרי כיון שאינה באה לבית, ולחכמים לרבות ריקועי זהב דאסירי. 5. נתן לה מוקדשין מותרין ועופות אסורין, ואין ללמוד ק''ו מעופות שאין המום פוסל בהם שנאמר נדר להוציא את הנדור ולרבות עופות, והאופן שיחול כגון שממנה אותה על פסחו וכרבי דדריש החייהו משה לעשות בו מקח.

ג. האסורין לגבי מזבח ולדותיהן מותרין ור''א אוסר, ומחלוקתם 1. לל''ק לר''נ בעיבורו ולבסוף נרבעו פליגי האם עובר ירך אמו אבל נרבעו ואח''כ עיברו לכו''ע שרי. 2. לרבא פליגי בנרבעו ולבסוף עיברו האם זה וזה גורם אסור, ועיברו ולבסוף נרבעו לכו''ע אסור כיון שהיא ועוברה נרבעו. 3. לל''ב לר''נ פליגי בנרבעו כשהן מוקדשין האם הוי ביזוי מלתא אבל נרבעו כשהן חולין לכו''ע שרי. 4. לרבא פליגי בנרבעו כשהם חולין האם בניא מילתא, אבל נרבעו כשהן מוקדשין לכו''ע אסור.

ד. דיני טריפה 1. ולד טריפה לר''א אינו קרב ולר''ח בן אנטיגנוס כשר, למ''ד טריפה יולדת משכחת בנטרפה ואח''כ עיברה ופליגי האם זה וזה גורם מותר, ולמ''ד אינה יולדת משכחת בעיברה ולבסוף נטרפה ופליגי האם עובר ירך אמו. 2. אפרוח מביצת טריפה לר''ה לכו''ע אסור כיון שהביצה גדולה מגוף התרנגולת, ומייתי דפליגי ברימה שהיא פירשא בעלמא משא''כ ביצה, ודחי דעל אדם נאמר עוד בחייו אנוש רימה משא''כ ביצה לכו''ע שרי כיון שגדלה לאחר שהסריחה והדיא עפר. 3. כשירה שינקה מן הטריפה חלב רותח משחרית פסולה למזבח, כיון שיכולה לעמוד על זה מעת לעת. 4. קדשים שנעשו טריפה אין פודין כיון דהוי ע''מ להשליכן לכלבים דקסבר ולא לכלביך, דיליף תזבח ואכלת בשר למעט גיזה חלב ולכלביך, ואידך יליף גיזה וחלב שנאמר תזבח ואכלת דשרי רק משעת זביחה אבל ליכא קרא לאסור לכלביך.

הדרן עלך פרק ששי דתמורה!

שאלות לחזרה ושינון

א. מחיר כלב ודיני הולדות (4)

ב. סוג אתנן ודינו (5)

ג. המח' בולד האסורין לגבי מזבח ובמאי פליגי (4)

ד. דיני טריפה (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר