"דרך ישרה"

תענית כב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת תענית כב', שבת, ל' כסלו תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף כב

*על מה מתריעים. *מעשי הצדיקים.

א. הדברים שמתריעים עליהם 1. מפולת זהו בבריאות, משא"כ בראויות ליפול מחמת גובהן או מקומן כגון בשפת הנהר. 2. דבר זהו עיר המוציאה חמש מאות רגלי ומתו שלשה אנשים בשלשה ימים זה אחר זה, ובמתו ביום אחד פליגי האם מתענין דכ"ש קירב נגיחותיו או שזה אקראי בעלמא. וכן גזרו כאשר היה דֶבר בחזירים כיון שמעיהם דומה לשל בני אדם, וכאשר יש דבר במקום שהשיירות מצויות וליכא מברא או בא''י שאם גבירה לוקה שפחה לא כל שכן. 3. מתריעין בכל מקום על שדפון ירקון בכל שהוא על ארבה וחסיל אפילו כנף אחד, וכן על חיה רעה וחרב שהיא מכה מהלכת, וכן גזרו אף כאשר טרם הפסידו תבואה שהרי לא הביאו עמם צידה. 4. חיה רעה שהיא משולחת וזה בעיר וביום ולא בשדה או בלילה, רצה אחרי שני בנ''א בשדה הסמוכה לאגם ולא נחבאת מפניהם או עמדה בשדה שאינה סמוכה, טרפה שני בנ''א באגם ואכלה רק אחד מהם, ונטלה תינוק אפילו מכוכא דציידי. 5. חרב אפילו של שלום וכמו שיאשיהו נכשל בפרעה נכֹה, וחשב שיצליח בגלל שנסמך על ע''ז שלו אלא שאין דורו דומה יפה ונענש מכיון שלא נמלך בירמיהו, ועשו כל גופו ככברה וכאשר מת הִצדיק עליו את הדין וירמיהו שמעו וקונן רוח אפינו משיח ה'. 6. גזרו תענית על שנראה באשקלון שדפון כמלא פי תנור פת ועל שזאבים אכלו שני תינוקות בעבר הירדן ולרבי יוסי על שנראו, ואמרינן בזאב שבלע תינוק והקיאו דרך בית הרעי הבשר טהור והעצמות טמאות. 7. מתריעין בשבת עיר שהקיפוה נכרים או נהר וספינה המיטרפת בים ולרבי יוסי רק לעזרה, לשמעון התימני גם בדבר ולא הודו לו אף בחול, ויחיד שנרדף מפני נכרים לסטים ורוח רעה, ולת''ק יחיד רשאי לסגף עצמו על כך בתענית ורבי יוסי אוסר שמא יצטרך לבריות ולא ירחמו עליו וכתיב ויהי האדם לנפש חיה. 8. על כל צרה שלא תבוא על הציבור מתריעים חוץ מרוב גשמים וכדאשכחן בחוני המעגל לפי שאין מתפללין בא''י על רוב הטובה שנאמר עד בלי די וזהו שיבלו שפתותיכם מלומר די אבל בגולה מתריעין, והשיעור שיעמוד בקרן אפל וישכשך במים ידיו כרגליו ומשם גמל ורוכבו נראים כמו תולעת.

ב. מעשי הצדיקים 1. רבי ברוקא חוזאה היה בשוק ואליהו אמר לו על אדם שהיה לבוש כמו גוי שהוא בן העוה''ב ומעשיו שהוא שומר בית האסורים ומפריד בין גברים לנשים וישן באמצעם ואם היתה שם בת ישראל מוסר נפש ומצילה ועד אז מביא שמרי יין אדומים שיחשבו שהיא נדה, ונראה כמו גוי כדי שיוכל לשמוע אם יש גזירות ולהודיע לחכמים שיתפללו, ואח''כ אליהו אמר לו על שנים שגם הם בני עוה''ב והם היו משמחים עצובים ועושים שלום כשיש מריבה. 2. בימי שמעון בן שטח ירדו גשמים בעתם בלילי רביעי ושבת ונעשו חטים ככליות ושעורים כדינרי זהב וצררו מהם דוגמא לדורות להודיע כמה החטא גורם, וכן בימי בניית המקדש ע''י הורדוס ירדו גשמים בלילה ולמחרת נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה וידעו שמלאכת שמים בידיהם. 3. רבי מני בקש מר"י בן אלישיב שמשפחת חמיו העשירים יהיו עניים והענו ואח''כ דחקוהו ואמר שיתעשרו, וכן בקש שאשתו תתייפה ואמר תתייפי חנה ואח''כ התגנדרה עליו ואמר תחזור חנה לשחרוריתה וכך הוה, ואח''כ תלמידיו בקשו שיתפלל עליהם שיחכימו טובא ואמר עמי היתה ושלחתיה. 4. בנו של רבי יוסי דמן יוקרת התפלל שיצאו תאנים עבור פועלי אביו ואמר לו שימות שלא בזמנו בגלל שהטרחת את קונך, ובתו היתה בעלת יופי וראה אדם שהציץ לראותה ואמר לה שמצערת את הבריות שובי לעפרך, והשכיר חמור וחזר רק עם הסכום המדוייק של השכירות ופעם שכחו סנדלים ולא הלך עד שנלקחו מעליו, ולכן ר''י בר אבין עזב את ר''י דמן יוקרת והלך ללמוד לפני רב אשי. 5. אלעזר איש בירתא היה נותן לגבאי הצדקה את כל מה שהיה לו ולכן היו בורחים ממנו, פעם הלך לשוק לקנות נדוניא לבתו וראה את הגבאים בשוק ורדף אחריהם והשביעם במה עוסקים ואמרו ביתום ויתומה ונשבע שהם קודמים לבתו, ובזוז שנשאר לו קנה חיטים ונתנם באוצר וכולו התמלא בחיטים עד שלא יכל להפתח ובתו הלכה לבהמ''ד וא''ל ראה מה עשה לך אוהבך ואמר העבודה שהם הקדש עליך. 6. ר''א בן פדת דחיקא ליה מילתא טובא והקיז דם ואכל שום ונחלש לבו והתעלף וראוהו שבכה וצחק ויצא ניצוץ מפניו, ואמר ששאל את ה' עד מתי יצטער לכן בכה, וה' שאלו האם הוא רוצה שיהפוך עבורו את העולם כולי האי ואולי יוולד בשעתא דמזוני, וא''ל שכבר חי את רוב חייו ואמר א''כ לא בעינא וקיבל שכר של י''ג נהרות אפרסמון לכן צחק, ואמר האי ותו לא והרי איני מבקש מגברא דלית ליה וזהו אצבע צרדה שה' אמר גירי בך.

שאלות לחזרה ושינון

א. הדברים שמתריעים עליהם (8)

ב. מעשי הצדיקים (6)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר