"דרך ישרה"

יבמות פח-פט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון

'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יבמות פח'-פט', שישי-שבת, ד'-ה' סיוון תשפ"ב, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)

הרב ישראל ויינגולד | כיכר השבת |
(צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

דף פח

*נישאת ובא בעלה. *נאמנות עד אחד. *נישאת ע"פ עדים. *מכחשתו.

א. אשה שנישאת ואח"כ בא בעלה, הדינים במשנה ע"פ פירושם בגמ' 1. דף פח, תצא מזה ומזה. 2. צריכה גט מזה ומזה, והטעם בשני שמא יאמרו שהראשון גירשה ונשאה השני ויוצאה ממנו בלא גט, ובנתקדשה להו"א ג"כ צריכה גט ולמסקנא א"צ כיון דלא עשתה איסור. 3. דף פט, אין לה כתובה, כדי שתהא קלה בעיניו להוציאה. 4. אין לה פירות מזונות ובלאות, דתנאי כתובה ככתובה. 5. אם נטלה תחזיר, ואפי' תפשה. 6. הולד מהשני ממזר, ומהראשון אסור בממזרת ונקנס שאסור גם בבת ישראל כממזר. 7. דף צ, תרוייהו לא מטמאין לה, שנא' לא יטמא להחלו כגון הכא שנפסלה. 8. שניהם אינם זכאין במציאתה, כדי שתהא ביניהם איבה. 9. אינם זכאים במעשה ידיה, כיון שאין לה מזונות מהם. 10. אינם מפירים נדריה, כדי שתתגנה. 11. דף צא, בת ישראל נפסלה מכהונה שהרי נתחללה. 12. לויה נפסלת ממעשר, משום קנסא. 13. בת נפסלת כהן מתרומה, אפילו דרבנן. 14. אין בה ירושת כתובת בנין דכרין, דקנסו גם את זרעה. 15. אם מתו, האח של הראשון חולץ מדאורייתא ואחיו של השני מדרבנן. 16. לא מיבמין, הראשון מדרבנן והשני דאינו מצוה.

ב. מצינו שעד אחד נאמן בדאורייתא כגון להתיר אשה ולחייב קרבן על אכילת חֵלב, מנין 1. מדמחייב קרבן באכילת חלב שנא' או הודע אליו חטאתו מ''מ, ודחי דזהו דווקא בשותק ומשום דשתיקה כהודאה שהרי במכחיש הימנוהו רבנן אף נגד שני עדים. 2. סברא כחתיכה ספק חלב או שומן דעד אחד נאמן לברר, ודחי דהתם לא אתחזק איסורא משא"כ הכא ודמי לחתיכת איסור ודאית דע"א לא נאמן עליה. 3. כדאשכחן גבי הקדש טבל וקונמות, ודחי מנלן דנאמן כאשר אינו בידו ואומר ידעתי שתיקן או נשאל. 4. למסקנא בעדות אשה מתוך חומר שהחמרת בסופה הקלת בתחילתה, והקילו משום עיגונא.

ג. לרב אם נישאת ע''פ עדים לא תצא, ומפרשינן מאי קאמר 1. לל"ק היינו מבעלה השני ואיירי שבעלה הגיע ולא ידעינן ליה ונישאת לאחד מעדיה ואף היא ברי לה, ומייתי דעת רבי מנחם ברבי יוסי שאם נישאת ואח"כ באו עדים לא תצא, ורב איירי בבאו עדים ואח''כ נישאת ולאפוקי מרמב"י, או בנישאת ואח''כ באו עדים ואם לא כן תצא וכרמב"י, והא דאמרינן דפנו זהו דווקא באיסור כהונה או בעדים או בבאו עדים ואח"כ נישאת. 2. לל''ב לא תצא מהתירה וחוזרת לבעלה הראשון.

ד. לשמואל תצא בלא מכחשתו אבל אם מכחשת לא תצא, והמקרה 1. בשני עדים לא מהני הכחשתה. 2. בעד אחד אמאי אם שתקה תצא והרי כאן האמינוהו כתרי. 3. איירי בפסולי עדות, וכדא"ר נחמיה דאזלינן בתר רוב דיעות ושתי נשים עדיפי על איש אחד. 4. כשבאה אשה מעיקרא, ודווקא בפסולים אזלינן בתר רוב דיעות, אבל שתי נשים באיש אחד הוו כפלגא ופלגא.

שאלות לחזרה ושינון

א. דיני האשה שנישאת ואח"כ בא בעלה (16)

ב. מנין שעד אחד נאמן בדאורייתא (4)

ג. מהו נישאת ע"פ עדים ולא תצא (2)

ד. לשמואל תצא בלא מכחשתו, מהו המקרה (4)

דף פט

*הפרשה גרועה.

א. דיני הפרשת תרומה גרועה 1. מן הטמא על הטהור בשוגג הויא תרומה ובמזיד לא עשה כלום, לרב חסדא חזר לטבלו דזימנין דפשע וקאמר דב"ד מתנים לעקור דבר מן התורה וכדאשכחן במשנתינו גבי ממזר, ולרב נתן בר אושעיא הוי תרומה ולא תיקן השירים. 2. קישות ונמצאת מרה הויא תרומה ויחזור ויתרום, וזהו שוגג קרוב למזיד כיון שהיה עליו לטעום, אבל א"צ לתקן את התרומה כיון שחל מדאורייתא שנאמר ולא תשאו עליו חטא. 3. מאינו נקוב על הנקוב יחזור ויתרום, ודחי דציית בשתי כלים ולא באחד. 4. מנקוב על שאינו נקוב, צריך להפריש ממקום אחר בכדי לתקן את התרומה עצמה.

שאלות לחזרה ושינון

א. דיני הפרשת תרומה גרועה (4)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר