מאמר מיוחד

"רק תבקש": הסגולות המיוחדות שיש בהושענא רבה

בהושענא רבה נחתם דינו של האדם, וזאת ההזדמנות למי שקצת נרדם עד היום, לבקש רחמים עליונים בלי גבול ומידה, וניתן – 'לקטוף' ישועות! הדין שנגזר על האדם לשנה החדשה, נרשום על 'פתק', אבל: לא קיבל אישור 'חתימה' (חסידים)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
הושענה רבה, השנה, בהר הזיתים מול הר הבית (צילום: חיים גולדברג, כיכר השבת)

ליל הושענא רבא – ליל הישועות לערבות חבוטות!

מה מיוחד בלילה זה? מה קורה בו? ומה ניתן לזכות ועוד - בחינם!

ליל גילוי הרחמים העליונים – רק תבקש!

בליל הושענא רבה נחתם דינו של האדם, וזאת ההזדמנות למי שקצת נרדם עד היום, כי בלילה זה מתעוררים:

רחמים עליונים בלי גבול ומידה, וניתן – 'לקטוף' ישועות!

הדין שנגזר על האדם לשנה החדשה, נרשום על 'פתק', אבל:

לא קיבל אישור 'חתימה' סופי של - 'ההוצאה לפועל'!

'הושע נא' – למי שמתעורר בלילה זה!

ליל הושענא רבא, הוא היום החמישים ואחת יום, מר"ח אלול עד הושענא רבא, הושע – נ"א: הושיע את ה-נ"א היום החמישים ואחד.

הושענא רבה – "הושענא" (ישועה) גדולה בה - שאפשר לזכות בה.

הקב"ה נותן לכולנו הזדמנות לשנות את מה שנכתב, כפי שמובא בגמרא:

"ממתינים לו עד הערב" (שקלים פ"ה מ"ה).

שפע ישועות - בלי שום סיבה, טעם וריח!

את סוד ליל הושענא רבא לומדים בחבטת הערבה, החסרת טעם וריח, הרומזת:

מי שחושב שהוא כמו 'ערבה' – בלי מספיק תורה, מצות ובלי מעשים:

זה בדיוק – היום שלו! שיכול לקבל ישועות – איך וכמו שהוא!

הושענא - גילוי רחמי האב לבניו

ביום זה, מתגלים רחמי אבינו שבשמים לבניו, ובזכות זה זוכים לישועות:

רק בזכות "בנים אתם לה' אלוקיכם" – מצד קשרי אב ובן.

אין שום קשר אם יש לנו טעם וריח! בן תמיד - נשאר בן!

בן לא צריך להוכיח שהוא בן, או - 'לשלם' על תואר זה!

ואפילו אם אין לבן שום – טעם וריח, אין שום קשר לענין!

הישועה בלילה זה, מגיע מגילוי הרחמים העליונים:

רחמי האב לבנו, הקב"ה אוהב אותנו כפי שאנחנו, כי – אנו בניו!

"הוי גוי חוטא, עם כבד עוון, זרע מרעים – בנים משחיתים"!

אולי משחיתים... אבל, עדיין – בנים!

בכל מצב - לא משנה מה הוא יעשה, אפילו אם אין בו טעם וריח.

ביום זה, הקב"ה מצידו מעורר עלינו את רחמיו המרובים.

כל בן ידבק באביו בלילה זה, אף אם הוא חסר טעם וריח, הוא יקבל ישועות, על כך נאמר:

"ואתם הדבקים בה' אלקיכם – חיים כולכם היום"!

הקב"ה נותן ביום זה שפע ישועות, מצד שאנו 'חלק' מעצמותו, והוא "חלק ה' עמו"('שפת אמת' סוכות תרל"א).

ביום זה, הקב"ה בודק אם גם אנו בוחרים להיות בניו, ומוכנים לבוא ל'יחוד' עימו – רוצים לדבק בו.

אפילו שאין בי טעם וריח – תושיע אותי!

ביום זה, כל תפילה או דיבור על הקב"ה מביאה ישועה לאדם, כיון שהתפילה מוכיחה שהאדם מבין:

שאין ביכולתו - שהושיע את עצמו, רק הקב"ה יכול - להושיע אותו!

'לולא ה' עוזרו' – ההכרה ובקשת העזרה מהקב"ה:

מעוררים חסדים וישועות על האדם, ומגדילים את - כבוד ה' יתברך.

"הושע-נא" – 'יחידה ליחדך', ביום זה אנו 'ערבים' ומוכיחים, שאף אם קשרי האהבה בינינו, שהם כמו 'ערבה' בלי טעם וריח, עצם זה שאנו יודעים:

שהוא המושיע היחיד - ובאים לבקש, זה מה - שמביא את הישועה!

כח התפילה מאוד גדול ביום זה, כי:

אנו עומדים לפני ה' יתברך כ'ערבה' חבוטה, מתוך – התבטלות והכנעה!

ואז, הקב"ה מעורר רחמיו על האדם, ויכול - לזכות בדין.

הערבה – דומה לשפתיים שרוחשות תפילה

הערבה דומה לשפתיים שלנו, שממלמלות:

הושע נא - אותי ביום הזה, שבזכות רחמיך - אזכה לישועות.

אפילו שאני חסר 'עמוד שידרה' כמו הערבה, וחסר טעם וריח – בלי תורה ומצוות, עדיין אני פונה לחסדיו ורחמיו המרובים – הושע נא.

כי אני יודע, שרק אתה – יכול להושיע אותי, אז בבקשה – 'הושע נא'!

החיתום הסופי - מסירת ה'פתקים'

בהושענא רבה נקבע ה'חותם' הסופי של המלכות, דהיינו ירידת השפע בפועל, ולכן: התפילה והבקשה – יכולים לשנות הכל!

"כי יפה צעקה לאדם, בין קודם - גזר הדין, לבין לאחר - גזר הדין" (ראש השנה ט"ז).

הושענא רבא – מעיד אם תצליח להתפלל השנה!

ידוע בשם הבעל שם טוב הקדוש שקיבל מפי אליהו הנביא זכור לטוב:

שמי שמתפלל בכוונה כראוי, בשלושת הימים: הושענא רבה, שמיני עצרת ושמחת תורה, אז מסוגל להתפלל כל השנה בכוונה (שער יששכר).

מכיר את זה שהתפילה לא מצליחה לצאת...?

ומי יודע מה יהיה איתו השנה?

אם יתאמץ בליל הושענא רבא, יצליח כל השנה להניע ליבו ושפתיו בתפילה, ויתקיים בו: "ואת שוועתם – ישמע ויושיעם"!

קבל מלכותי – ותקבל ישועתך!

כל שמקבל ביום זה את - מלכות ה' מחדש, הוא נכנס:

ל'יחוד' חדש - עם הקב"ה, ולכן, יכול להיגזר עליו - שפע חדש!

"יחוד" – שני דברים שמתחברים, בלי שום פירות, ובלי סיבה, אהבה שאינה תלויה בדבר, וזה קורה בהושענא רבה:

אם ביום זה, האדם בוחר בהמלכת ה' - ושמח במלכותו!

מי שרוצה 'לקטוף' ביום זה ישועות:

צריך לעורר את הרצון הפנימי - שאולי נרדם!

מה נוהגים לעשות בליל הושענא רבא?

קריאת ספר דברים: המשקף את כל ארבעת הספרים הראשונים, וע"י קריאה זו, האדם מעלה את הגבורות לשרשם, וגורם:

להמתיק מעליו את הדינים, וזוכה – לחסדים וישועות.

אמירת תהילים: מרבים באמירת תהילים בתחנונים, בגדר "ואני תפילה": אחרי כל אחד מחמשת הספרים שבתהילים, יש - יהי רצון מיוחד.

הבטחה - מי שיצעק יענה בוודאי!

כותב ה'שפתי צדיק': "ביום הושענא רבה האדם חייב לצעוק ומי שיצעק – ייענה בוודאי" (הושענא רבה אות ל"ב).

איך ידע האדם על מה לצעוק? שהרי, לא יודע מה נגזר עליו?

אומר ה'שפתי צדיק': "משמע שאם יצעוק – ייענה לו בודאי"!

"ומחוייב כל אחד לצעוק, אף שאינו יודע מה צריך ומה חסר לו,

רק יצעוק סתם: הושע-נא".

תצעק – ריבונו של עולם, אני כלום בלעדך...

תצעק 'סתם' מלב נכנע ונשבר - הושע נא! מתוך - תלות מוחלטת!

וה' הטוב יושיע אותך, בכל מה שאתה – צריך ישועה!

סוד "למעני למעני אעשה" - לעורר את הרצון העליון!

אם תצעק מכל הלב, תעורר את הרצון העליון של הקב"ה לחזור למלוך עליך, ולתת לך - ישועות!

תצעק לקב"ה שיעשה למען כבוד מלכותו "למעני למעני אעשה", יום זה מסוגל להגדיל ולרומם את שמו יתברך בעולם, ולכן:

תצעק למענו! למען - שיתגדל ויתקדש שמו יתברך!

תוקף הרצון שלך לזכות לישועות, מעורר את הרצון העליון, להשפיע טובה וברכה לכל בית ישראל.

יהי רצון שנזכה לצעוק על גילוי מלכות ה' וגילוי משיח צדקנו, ונזכה לבנין בית המקדש, ויזכו כל בית ישראל להיוושע, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר