כיכר השבת
ישראל במלחמהישראל במלחמה
מאמר מחזק

מנהל טוב, זה מנהל שיודע לסלוח // ליארצייט של הרמ"ק

היום מציינים עמך בית ישראל את יום פטירתו של הרה"ק רבי משה קורדוברו זי"ע | ורד שאלתיאל במאמר מיוחד ומחזק מתורתו של אותו צדיק (יהדות, בארץ)

ורד שאלתיאל | כיכר השבת |
ציונו של הרמ"ק (אריאל פלמון, ויקיפדיה)

ליארצייט של הרמ"ק - כ"ג תמוז

קורס מנהלים – ממלך העולם

לכל אחד שכפופים אליו אנשים, יש 'מלכות' ונקרא מנהל, אם זה בעבודה או אמא שמנהלת 'אימפריה' בביתה, הרמ"ק רבי משה קורדוברו, מלמד בספרו 'תומר דבורה' קורס מנהלים – ממלך העולם.

כפתיח נצטט את דבריו הנפלאים - לא ניתן לדמיין, עד היכן מגיעה כל מצוה שהאדם עושה:

"הנה המצוה שהאדם מקיים, היא פורחת ועולה ובוקעת עד אין תכלית, ונכנסת לפניו יתברך, ומגיעה עד כיסא הכבוד".

עם כל מצוה שאדם עושה, נברא מלאך שבוקע את כל הרקיעים, ומגיע 'אקספרס' עד כיסא הכבוד, וראוי לדמיין...

הבטחה לישועה – לימוד יומי קצר ב'תומר דבורה'

הלימוד בספרו של הרמ"ק 'תומר דבורה' מביא רחמים, הצלחה וישועה לאדם, ויש הבטחות מגדולי הצדיקים לרפואה:

להינצל מהמחלה הנוראה ('דברי חיים' מצאנז) הספר נקרא - שולחן ערוך על המידות (הסבא מקלם), ומובטח ללומד בו שהוא בן העולם הבא (השל"ה הקדוש), "ואשרי אדם שומע - לשקוד על דלתותיו" (החיד"א).

מעיד הרמ"ק: "וסגולתן – יזכה לפתוח לו מידה עליונה מלמעלה".

"אהבת עולם אהבתנו" – הקב"ה אוהב אותנו, ורוצה להיטיב עמנו.

האדם ירד לעולם כדי לעמוד בניסיון ובבחירה, ולקבל את שכרו בעולם הבא, אבל, הקב"ה אל חנון ורחום, ונותן לאדם 'כלים' לעמוד בניסיון, ומעמיד אותו רק בניסיון שיכול לעמוד בו, וסולל בפניו את הדרך להצלחה, שעוברת דרך 'רצוא ושוב', ועם קצת מאמץ ושיתוף פעולה, כל אחד יכול להגיע ליעד הנכסף.

כ'סדר' הזה - לומר או לעשות כ'סדר' הזה?

אומר הרמ"ק: "האדם ראוי שידמה לקונו".

איך נידמה לקב"ה? הקב"ה גילה למשה רבנו י"ג מידות של רחמים העליונים, ומבקש: "עשו בפני כסדר הזה, ואני מוחל להם".

"עשו לפני" – הקב"ה רוצה שננהג בפועל - כמוהו! ולא רק נאמר את הסדר הזה... יש לך 'מלכות'? אנשים כפופים אליך? הרמ"ק מציע:

קורס מנהלים – לנהוג כפי שהקב"ה נוהג עם בריותיו.

יש לתת הוראות ברורות לעובד שנמצא תחת מרותך, אבל, אל תדון את האדם עד שתגיע למקומו, ואומר הבעש"ט הקדוש, כיון שאין אדם יכול להגיע למקומו של השני, ואינו יכול להבין את יכולותיו, עברו או מצבו, אין לו אפשרות לדון אותו.

מעבר לכך, מגלה הבעש"ט הקדוש שכאשר משמים נותנים לאדם אפשרות לדון את השני, המטרה היא שהדין שתפסוק על חבריך – הוא הדין שיפסק עליך, במידה כנגד מידה, ולכן, יש לדון לכף זכות.

מנהל טוב – מוחל סולח ומרומם

מנהל רוצה להיטיב עם עובדיו, כדי להפיק מהם את המירב. הוא מכיר בחוזקות ובחולשות של כל עובד, ונותן לכל אחד משימה עפ"י כוחותיו ויכולותיו, ואין רצונו שעובדיו יכשלו בתפקידם.

למנהל טוב, יש סבלנות לאפשר לעובדיו לעשות חשבון נפש, ולבדוק את דרכם ביחד או לבד, לגלות אם יש איזה 'מוקש' המפריע להצלחת המשימה, ועוזר לעובדיו להגיע למסקנות, איך ומה צריך לשנות, והכל מתוך אורך רוח ובשיתוף פעולה.

משוב חיובי – הוא חלק מהתנהלות מנהל טוב, שמוכיח הכרה ברצון הטוב של עובדיו ובמאמץ שהושקע בדרך להצלחה.

הנעת העובד לפעולה, היא בדרך של חיזוק ועידוד, ולימוד שלא לפחד מנפילות, כי החיים מורכבים מ'רצוא ושוב'.

מנהל אמיתי, לא רק אומר אלא גם נוהג ועושה כפי דרכיו של הקב"ה...

מנהל – י"ג המידות טבועים בדמך!

כשאומרים ביום כיפור את י"ג מידות של רחמים, לא מבינים:

איך יתכן שהקב"ה נוהג במידות אלו? זה מכבד אותו? שווה לו?

מה הוא רחום, אף אתה רחום... תשאל כל מנהל על לבטיו, האם נראה לו שאם ינהג במידותיו של הקב"ה הוא יראה מנהיג אמיתי? או שמא מפחד שתדמיתו תינזק? ומה באמת ה' אלוקיך דורש מעימך?

מנהל – מקבל 'אתגר' כדי לגלות שטמונים בו כוחות אין סופיים, ולהוציא אותם מהכח אל הפועל, שישמשו 'כלי' עבודתו, ובזכות זה:

זוכה לסיעתא דשמיא, ישועה ורחמים.

כי כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו כל פשעיו...

"ונאמן הוא בעל מלאכתך, לשלם לך שכר פעולתך"!

אתה מנהל, אבל, כפוף למנהל העולם שממליץ לך, להתנהג כמידותיו...

"מי אל כמוך" – כוחו של הקב"ה ורחמיו המרובים

"מי אל כמוך" המילה 'אל' מוכיחה שיש לקב"ה כח וגבורה עצומים, והוא יכול לעשות כל מה שרוצה, בכל רגע ומצב נתון.

מזכיר ב'קטנה' מנהל מצוי?

הקב"ה נותן לאדם חיים וגוף מושלם, והאדם:

חוטא באיבר שהקב"ה נותן לו, לדוגמא, האדם חוטא בעיניו, והקב"ה משאיר את עיניו שלמות, ואם הוא מדבר לשון הרע, הקב"ה אינו הופך אותו בו במקום לאילם...

האם הקב"ה יכל לעשות זאת? כמובן! אבל, אם הקב"ה היה עושה זאת:

האם היה נותר לאדם ניסיון או בחירה – כיצד להתנהג?

הקב"ה לא מעניש את האדם שחוטא נגדו, כי הוא רחמן ו'ארך אפיים' ומחכה שהאדם יתקן את דרכיו:

כך הקב"ה מבקש מכל אחד שיש לו תפקיד ניהולי – רחמנות וארך אפיים.

הקב"ה - מוכן להיעלב ולסבול עלבונו!

מדגיש הרמ"ק, שמידתו של הקב"ה:

"מלך - נעלב, סובל - עלבון, מה שלא - יכילו רעיון"!

הקב"ה 'מלך סבלן', שאעפ"י שהאדם חטא, הוא ממשיך להיטיב עימו, ומצפה שיעשה בכל לילה חשבון נפש, והיום, מיותר להסביר, שהכל מצולם ומתועד בכל רגע נתון...

לשם מה הקב"ה נותן כח לאדם - שיחטא נגדו!?

הקב"ה חנון ורחום, ומיטיב לאדם, ואעפ"י שחוטא נגדו, הוא אינו מונע ממנו את החיות והשפע, אף אם הוא בוחר להשתמש במתנות שנתן לו - נגדו, וזוהי סבלנות גדולה מאוד שלא נתפסת - בשכל אנוש!

אומר הרמ"ק, הקב"ה יכל לומר לאדם:

"כיון שאתה חוטא נגדי, תחטא בשלך – לא בשלי"!

אבל - "לא מפני זה, מנע טובו מן האדם! אלא, סובל עלבון"!

ולא רק שהקב"ה סובל עלבונו, אלא: "והשפיע הכח והיטיב לאדם טובו, הרי זה, עלבון וסבלנות – מה שלא ישוער"! מדוע זה כך?

אמת! אתה הוא יוצרו ויודע יצרו – ומחכה לתשובתו!

הקב"ה יכול לנקום באדם שעושה נגד רצונו, אבל, הוא מחכה שהאדם יבין לבד שטעה, ויתקן את דרכיו, ולכן, מלאכי השרת קוראים לקב"ה "מלך עלוב":

"אתה אל בעל חסד המיטיב, אתה אל בעל כח לנקום - ולאסוף את שלך, ועם כל זה, אתה סובל ונעלב, עד - ישוב בתשובה"!

אומר הרמ"ק, שהקב"ה מבקש מכל אחד: "רצוני הסבלנות"!

הקב"ה רוצה שננהג בסבלנות, אחד כלפי השני, ואף למי שמתנהג כלפינו בכפיות טובה, וכותב:

"ועם כל זה, לא יאסוף טובתו - מן המקבל"!

'רצוני הסבלנות' – תחזק את מידת הסבלנות

מנהל – שואף להיות סבלן, ורוצה לנהוג בחסד וברחמים עם עובדיו, ולכן, הוא קיבל ניסיון לשבת על 'כיסא המלוכה', כפי שידוע שבר"ח ניסן הוא יום המלכת המלכים, והבעש"ט הקדוש, עוד בחיים חיותו היה קובע בשמים מי יקבל מלוכה ומי לא, וסיפר זאת למגיד ממעזריטש.

אז, מה נדרש ממנהל?

נהג במידותיו, ותמליך אותו עליך!

הקב"ה 'מנער' את האדם עם כל מיני יסורין, כדי שיעשה חשבון נפש וישנה דרכו, ולפעמים קצת מעניש, אבל, מנסה להתאים את דרכי הפעולה לנפש הנפעל, ולכן, הקב"ה בחר בו להנהיג ציבור ולהיות דוגמא אישית, וזוהי עבודת חיים יקרה וחשובה לה' יתברך יותר מכל!

הקב"ה רוצה שתעשה מאמץ, והוא יסייע בידך, ואם תעשה כ'סדר' שאני נוהג איתך, אני:

מוחל וסולח לך... עשה רצונך כרצונו... ותזכה לרחמים מרובים.

התרשלו בתפקידם? אל תגיב במקום... תמתין, תתיישב בדעתך... קצת סבלנות...

תעצור רגע ותחשוב: מה הקב"ה היה עושה במצב הזה?

נכון שזה קשה! ואפילו – קשה מאוד! כבר אמרנו?

הקב"ה יודע שקשה לך, ומעריך כל שינוי קטן...

בבקשה, אל תפסיק להשפיע טובה... לאף אחד!

גם לא למי שחטא נגדך, מוכן לנסות?

יצליח ה' דרכך...

תראה ברחמיו המרובים - ותוושע!

לע"נ הרמ"ק רבי משה קורדוברו זצוק"ל בן רבי יעקב, שנזכה ללמוד ממידותיו של הקב"ה, ויגאלנו במהרה ברחמים, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

כיכר השבת מובילים גם ברשתות החברתיות.

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר