מאמר ליארצייט

ה'סם' - מציל החיים של אבי עולם הישיבות

החל מהערב יציינו עמך בית ישראל, את יום פטירתו של "אבי עולם הישיבות", מרן הגר"ח מוואלוז'ין • רויטל ישראל במאמר מיוחד ומרתק על ה'סם' של הגר"ח - שחייבים לקנות (ישיבות)

רויטל ישראל | כיכר השבת |
ישיבת וולוז'ין (צילום: ויקיפדיה מאת לא ידוע - נחלת הכלל)

ליארצייט של ר' חיים וולאזי'ן – יד' סיון

יש 'סם' שמציל חיים – רוצה לקנות?

ר' חיים וולאזי'ן מסביר את חשיבות עסק התורה, בספרו 'נפש חיים', וממשיל את התורה ל'סם' חיים, כמו שכתוב: "ושמתם" (קדושין ל' ע"ב), אמרו חז"ל: "ושמתם" - סם תם, שהתורה נמשלה - לסם חיים.

ומעט פנינים מתורתו, שמחזקות את הרצון לעסוק בתורה.

רק התורה – משיבה את הנפש!

"תורת ה' תמימה משיבת נפש" – אדם שחוטא, מנתק את נפשו משורשה, כמו שכתוב: "ותרד פלאים בעמקי מצולות הרע" ח"ו, וע"י עסק התורה, האדם:

יכול לקום ולצאת מכל תהום שנפל אליו.

כי כאשר הנפש מתנתקת משורשה, רק התורה, שהיא סם חיים, יכולה להציל ולהחיות את האדם, כפי שאומר רבי בנאה בגמרא:

"כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו - סם חיים, שנאמר: "עץ חיים היא" (תענית, ז' א').

אם מצאת את התורה – מצאת חיים!

"כי מוצאי - מצא חיים" - ואמרו במכילתא, מה תלמוד לומר:

"כי אני ה' רופאך" אומר הקב"ה למשה רבנו, שיאמר לבני ישראל:

תורה שנתתי לכם - רפואה וחיים היא לכם!

שנאמר: "כי חיים הם - למוצאיהם".

שכל מי שמוצא את התורה: חיים הוא מוצא! (תנחומא פ' עקב).

שורש נשמתך הוא - אות בתורה

כשהאדם רוצה לתקן חפץ גשמי שהתקלקל, הוא צריך לדעת איפה המקור והשורש של בעיה, רק כך, יצליח לתקן את החפץ.

החטא - גורם פגם בנשמתך הטהורה, וכשאתה רוצה להחיות את נשמתך, אתה צריך לחבר אותה בחזרה לשורשה, שהוא:

השורש העליון של הנשמה, הוא – אות בתורה!

את הפגם שהחטא גרם בנפש, צריך לתקן ולהמתיק בשורש, ע"י:

לימוד ועיסוק - בעסק התורה הקדושה.

מדוע הווידוי בנוי – בסדר כ"ב האותיות?

חז"ל תיקנו שנוסח הווידוי יהיה לפי סדר הא"ב, ויכלול את כל כ"ב אותיות התורה, כדי לעורר את שורשה העליון של הנפש, שאליה היא מקושרת, כי:

האוחז בתורה, מטהר ומקדש את נפשו – ומחזירה לשורשה!

התורה – מיישרת ומכוונת את הלב!

"בהתהלכך תנחה אותך" – התורה מנחה ושומרת את האדם, שלא ילך בדרך רעה, כי בכוחה:

לגרום ללב להתיישר, ולהיות שלם ומחובר לה' יתברך!

וכך, האדם יכול להצליח לעבוד את הקב"ה בשני יצריו.

כי אין שום תרופה שיכולה להציל את האדם מיצר הרע:

"אשר פורש לרגליו תמיד - ללכדו ולהפילו, עד שאול תחתית להמיתו מיתת עולם ח"ו".

אומר רבי חיים וולוז'ינר, שרק עסק התורה מציל ומחיה את האדם מיצרו, ועל כן כתבה התורה: "כי היא חייך".

הדג יכול לחיות – מחוץ למים? אף אתה!

האריז"ל משווה את האדם לדג בים... כפי שכתוב:

"ותעשה אדם כדגי הים" – מדוע האדם דומה לדג בים?

כמו שדג שפורש מהמים – מת:

אף בני אדם, כיון שפורשים מן התורה - מיד מתים! (האריז"ל ע"ז ג' ע"ב).

ולכן:"כי חיים הם למוצאיהם".

כל מי שמוצא דברי תורה - חיים הוא מוצא!

אוחז בתורה – אוחז בחיים!

ממשיך ר' חיים וולאזי'ן אומר, אשרי חלקם של ישראל, שהקב"ה - רצה בהם, ולכן: נתן להם תורת אמת, שהיא - אילן החיים!

ומי שיאחוז בתורה, ירש חיים - בעולם הזה ובבא.

ומי שפורש מהתורה, כאילו - פרש מהחיים!

בגלל שהתורה היא תורת – חיים! וכל דבריה – חיים! וזה שכתוב:

"כי חיים הם" וכתיב: "רפאות תהי לשרך"!

בשבילך ולטובתך - לא ימוש ספר התורה מפיך!

לא סתם שהקב"ה נתן אזהרה:

"לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו - יומם ולילה".

בהקדמת הזוהר הקדוש כותב רשב"י (בתרגום):

בא וראה כמה חזק – כח התורה, וכמה היא עליונה על הכל... ומשום זה, צריך האדם לעסוק בתורה יומם ולילה, כי:

כשהוא נפרד מהתורה, כאילו הוא נפרד – מעץ החיים!

מה עושה מי שכמעט טובע בנהר?

דמיין לעצמך, שאתה שוחה בנהר ומתחיל לטבוע...

ופתאום אתה רואה בתוך הנהר - אילן חזק, מה תעשה?

אומר ר' חיים מוולאזי'ן:

"וודאי יאמץ כח להתאחז ולהתדבק עצמו בו בכל כוחו, ולא ירפה ידיו הימנו - אפילו רגע אחד".

אדם שעומד לטבוע, לא יתעצל לשחות מהר לעבר האילן, ויאחוז בו חזק, ולא ירפה ממנו אף לרגע! כי מי מרפה מהאילן, שהוא עבורו – עץ החיים? כפי שכותב רבי חיים:

"מי פתי ולא יבין"? ואיך הוא יכול להתעצל?

מי שעומד לטבוע, יודע – שאם ירפה מהאילן לרגע אחד:

מיד יטבע וימות – כך צריך לדעת, שחייך תלויים באילן זה!

אילן החיים, הוא - עץ החיים ממש: ועליה נאמר:

"עץ חיים היא למחזיקים בה" – התורה היא עץ החיים אילנא דחיי!

ולכן, האדם צריך לקבוע בליבו:

שכך צריך לאחוז בתורה, כי בא תלוי - כל חיותו!

ואם ירפה מעץ התורה, עץ החיים – תיכף יטבע!

תחזיק חזק – העולם ים סוער!

העולם הזה נמשל לים סוער, שיש בו הרבה הנאות חולפות, והבלי עולם הזה - שאין בהם ממש, ומי שלא יאחז בעץ החיים - עסק התורה, הוא:

"נפסק ונכרת - מהחיים העליונים, וטובע עצמו - במים הזדונים ר''ל".

זהירות! אתה יכול לטבוע! אבל, שים לב:

אף אחד לא מטביע אותך, אתה - מטביע את עצמך במים זדונים!

כי: לא בחרת לאחוז בעץ החיים... הבחירה בידך - ובחרת בחיים...

אז, לפני שאתה טובע, אתה יודע במה לאחוז?

האוחז בתורה - דבוק בקב"ה בחי העולמים, כי:

"קודשא בריך הוא ואורייתא - חד".

אמרה התורה: "וחוטאי - חומס נפשו", כמו שנאמר:

"השמר לך, ושמור נפשך מאד - פן תשכח את הדברים".

קשה, יש יצר הרע, שלא נותן לאחוז בתורה... אומר הקב"ה לאדם:

"נרי בידך - ונרך בידי".

וההמשך: "אם שמרת את נרי - אני משמר את נרך, ואם לא שמרת את נרי..." (דברים רבה, ריש פרשה ד').

"באהבתה ישגה תמיד" – והיא תאיר עליך!

מי שקשור ודבוק בעסק התורה, עליו נאמר: "ובאהבתה ישגה תמיד":

התורה תאיר עליו, ותשמור עליו בכל – דרכיו ועניניו!

התורה שומרת את האדם שלא יפול ברשת היצר ח"ו.

"בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך" ופרוש הדברים:

מי שהתורה בליבו - אין יצר הרע שולט בו ולא נוגע בו! (מדרש תהלים, במזמור תמניא אפי).

התורה בליבך – עשרה דברים מעבירין מליבך!

ובתנא רבי אליהו אמר רשב"י:

"כל הנותן דברי תורה על ליבו מעבירין ממנו עשרה דברים קשים: הרהורי עבירה, הרהורי חרב...

הרהורי שטות, הרהורי יצר הרע...

הרהורי עול בשר ודם, הרהורי דברים בטלים"

(אליהו זוטא, ריש פרק ט"ז, א"ז). החיים היפים... והבן!

בראתי יצר הרע – בראתי לו תורה תבלין!

אמר הקב"ה לישראל: בני בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, ומי שעוסק בתורה:

"אין אתם נמסרים בידו, שנאמר: "הלא אם תטיב שאת"!

ואדם שלא עוסק בתורה, נמסר ביד יצרו, שנאמר:

"לפתח חטאת רובץ", ופירשו: "בהתהלכך תנחה אותך".

כשאתה 'קונה' תורה, היא שומרת עליך - מדרך רעה, כמו שכתוב:

"בהתהלכך" - היא מיישרת ומכוונת את ליבו, עד שהלב יהיה שלם עם הקב"ה, ונאמן לעבוד אותו - בכל לבבו בשני יצריו!

ואין תרופה או דרך אחרת להינצל - מהיצר הרע!

כי אומנות יצר הרע, לפרוש לאדם רשת תחת רגליו:

ללכדו ולהפיל אותו, עד - שאול תחתית!

להמית אותו משתי העולמות, ורק מי שאוחז בתורה, נקרא:

"איש חי" – דבוק בחיים האמיתיים, ומשם מקבל את חיותו, כמו שנאמר: "כי היא חייך"...

בראתי - יצר הרע, ובראתי – פתרון מנצח!

אומר הקב"ה: "אל תדמו בנפשכם - להימלט מפיתויי היצר וענייניו".

אין סיכוי שתצליח... אתה רק מדמיין...

כי אני בראתי את יצר הרע, ואני יודע – איך אתה יכול להינצל ממנו, ולכן:

"ואנכי - בראתי נגד זה - תורה תבלין, וסמא דחיי...".

ותדע, - שאין תחבולה אחרת, רק - עסק התורה! וזה שנאמר:

"והלוחות מעשה - אלוקים המה" - הם לוחות הלב החומד!

שים על ליבך – מכתב אלוקים!

"כתבם על לוח ליבך" – הקב"ה יודע שיצר הרע נטוע בליבך:

"והמכתב - מכתב אלוקים הוא" - כנגד זה נתן הקב"ה את ענין עסק התורה, שאם התורה תהיה כתובה וחקוקה על ליבך, תוכל להימלט מיצרך הרע.

ולזאת תדע - שאין לך בן חורין מעניני היצר, אלא:

"מי שעוסק בתלמוד תורה, ולא שום תחבולה אחרת זולתה"! והבן!

רבי חיים וולאזי'ן מסיים את שער ד' ב'נפש חיים' בתפילה נשגבה ומתוקה:

"יהי רצון מלפניו יתברך שמו, שיפתח ליבנו בתורתו, וישים בליבנו אהבתו ויראתו, ויושלם כוונתו בבריאת עולמו, שיתוקן עולם במלכות שדי... ויקבלו כולם עול מלכותו יתברך, כפי הרצון העליון יתברך, ויהיה ה' אחד ושמו אחד".

"ברוך אתה ה' למדני חוקיך"

"גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך", שנזכה אמן!

לע"נ רבי חיים מוולאזי'ן בן רבי יצחק זכותו תגן על כל עם ישראל, אמן!

הכתבה הייתה מעניינת?

תוכן שאסור לפספס

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

טוען תגובות...
תוכן שאסור לפספס

עכשיו בכותרות
הנקראים ביותר
המדוברים ביותר