אאא

הויכוח שעוררה ההשוואה בין בן גוריון להיטלר בשל אמירת מרן החזון איש בנוגע ליחס לשונאי הדת, מגיע גם להיכל בית המדרש. לאחר שנחשף ב"כיכר השבת" מכתבו של הגאון רבי יעקב אדלשטיין בו אמר כי חלילה לומר שמרן החזון איש התכוון לומר שבן גוריון היה גרוע מהיטלר, מגיב ראב"ד העדה החרדית בחריפות.

בשיעור תורני שמסר בשבוע האחרון אמר הגר"מ שטרנבוך: "הראוני מאמר שפורסם לאחרונה מאת אחד מגדולי התורה 'שהקב"ה אוהב את בן גוריון באהבה רבה יותר ממה שאוהב את הגוי הכי טוב', וכן נכתב שם שאנו חייבים להידבק במידותיו של הקב"ה ולאהוב את המסית בן גוריון כמו שהקב"ה אוהבו".

"חס ושלום לומר כן" הוסיף הרב שטרנבוך, "עליו ועל כיוצא בו אמר דוד המלך ע"ה 'משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי', ואין לך "משנאיך ה'" יותר ממסיתים ומדיחים את ישראל מאביהם שבשמים כדוגמת הרשע בן גוריון שר"י שהוא ושותפיו העבירו על הדת מאות אלפי יהודים תמימים שעלו מארצות נכר, ואם נאמר ח"ו שמצווה לאהוב אותו, א"כ צריך גם לאהוב את כל המסיתים ומדיחים וגם את 'אותו האיש' ימח שמו וזכרו, ח"ו, והדברים פשוטים בכל הקדמונים שצריך לשנוא את הרשעים המסיתים, ונפסק גם להלכה".

"ובאמת זהו איסור גמור לאהוב אותו ולהפוך בזכותו ולומר שהקב"ה אוהב אותו, שעל זה הוזהרנו עליו בחמישה לאוין (דברים י"ג, ט') "לא תאבה לו, ולא תשמע אליו, ולא תחוס עינך עליו, ולא תחמול, ולא תכסה עליו", והיינו שאסור ללמד עליו זכות ואסור לאהוב אותו או לעזור לו או להצילו מצרה אלא אדרבה צריך לשנאתו ולתעב אותו, וכן כל הדינים שנוהגים בבית דין בכל מחויבי מיתה שצריכים להפך בזכותו, אינם נוהגים במסית, וכמבואר בספרי שם וברמב"ם בספר המצוות".

"ראוי להודיע לרבים את הדברים הפשוטים הללו – שהיחס שלנו לכל אותם מחטיאי הרבים לכל אורך שנות גלותינו שהעבירו על הדת מאות ואלפים, הוא ביתר תיעוב ושנאה מאשר היחס שלנו ל"היטלר" ימ"ש, ומשום שהיטלר ימ"ש שרף גופים ואיבדם מחיי העולם הזה אבל לא איבדם מחיי העולם הבא, ואילו אותם מחטיאי הרבים עשו חורבן נורא לישראל שאין כדוגמתו - ששרפו נשמות ואיבדום מחיי נצח".

"ואנא עובדא ידענא, שפעם אחת הייתי אצל מרן הגרי"ז זצ"ל בשעה שראשי השלטון בארץ ישראל ערכו בחוצות העיר "מפגן כח" כדי להראות כוחם וגבורתם, והנה נכנס יהודי אחד למרן זצ"ל וסיפר לו שיש מבני הישיבות שהלכו לחזות את 'מפגן הכח' ולראות את שמחתם, ומרן זצ"ל כאב מאוד בשומעו את הדברים הללו וזעק במר ליבו, "הרי אמרו חז"ל "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו"".

"וא"כ ראשי השלטון שהעבירו הרבה יהודים מעל הדת הם גרועים מה"אס אס", שהרי ה"אס אס" הרגו רק את הגופים, ואלו שנהרגו על ידם נכנסו מיד לעולם הבא, ואילו אותם רשעים איבדו מהעולם הבא והעבירו מהדת אלפים ורבבות מבני ישראל, ומעתה הלא אם ה"אס אס" היו עושים חגיגות אלו, וכי היה עולה על לב אחד להגיע לשם ולראות את שמחתם, ועל אחת כמה וכמה הדבר פשוט על הרשעים האלו".

"וחובה לפרסם את עיקרי הדברים כדי שלא יצא טעות לרבים, ולא יצא לעז על רבינו הגדול החזו"א זצ"ל, ויהי רצון שיתקיימו דברי סיום המאמר הנ"ל שכתב "והשם יתברך יצילנו מכל מכשול שהוא, ונזכה שיתקיים 'וכל בנייך לימודי ה' וגו', כן יהי רצון" סיים הרב שטרנבוך.