אאא

בזמן בחרותו היה במצרים אמנם לידתו היתה בירושלים בשנצ רצ"ד לאלף השישי כמ"ש בעמק המלך ובשם הגדולים להחיד"א כתב ששמעמפי זקנים שנודע הבית שנולד רבינו וזכינו לראותו ובספר חיבת ירושלים כתב שהוא קרוב למדרש האור החיים ואיש ואשתו לא יגורו בבית הנזכר.

כשנולד רבינו נתגלה אליו אליהו הנביא ואמר לו היזה ביום מילתו של זה הנער שלא תמול אןתו עד שתראה אותי עומד אצלך בבהכ"נ ובהגיע יום השמיני הוליכו את הנער לבית הכנסת למולו והיה אביו מסתכל אם אליהו הנביא הגיע ולא ראה אותו והשתהה חצי שעה ויותר וכל הקהל היו מתפלאים למה מעכב הברית וגערו בו עד שבא אליהו ואמר לאביו שב על הכסאוישב והילד על ידיו ובא אליהו וישב על גבי חיקו של אביו ותפס בו בשתי ידיו ומל המוהל ולא ראה שום אדם רק אביו ולאחר המילה אמר לאביו קחהו כי אור גדול יצא ממנו לעולם.

רבינו נתייתם בקטנותו וירד לבית דודו ר' מרדכי פרנסיס שהיה עשיר גדול ושם למד פלפול הג"מ ובגיל 15 דודו נתן לו את בתו לאשה ואחר נישואיו נתבודד עם ר' בצלאל אשכנזי 7 שנים וח"כ נתבודד לבדו 6 שנים.

עוד הוסיף להתקדש בקדושה יתירה 7 שנים רצופות בבית אחד על יד הנילוס ולא היה מדבר עם שום אדם ובערב שבת היה בא לביתו.

ולא היה מדבר עם שום אדם רק עם אשתו דברים מוכרחים ובלשון הקודש דוקא ושם זכה לרוח הקודש ולזמנים היה אליה הנבי מתגלה אלי ומלמדו סודות התורה.

ומן הראוי להביא מה שכתב הגחיד"א בספרו מדבר קדמות מערכת א' אות כ"ו וז"ל. ואני בעניותי פשיטא לי דרבינו האר"י היה נטהר באפר פרה על יד אליהו הנביא והגם שלא ראית זה כתוב ליבי אומר לי שהרב לרוב ענוה העלים הדבר עכ"ל החיד"א.

השגותיו

פעם בשבת פרשת בלק היה רבינו האר"י ישן ובא רבינו אברהם הלוי והיה רואה שפתותיו רוחשות בתוך השינה כשנתעורר רבינו שאלו ר' אברהם הלוי מה למד בשנתו שחק הרב ואמר מעיד אני עלי שמים וארץ אילו הייתי דורש שמונים שנה רצופות לא יכותי לספר מה שלמדוני בפרשת בלעם והאתון.

עוד כתב מהרח"ו שהרב היה יודע כל מעשה בני אדם ומחשבותם והיה מכיר בחכמת הפרצוף ובגלגולי בני אדם והיה יודע מי מגולגל בעצים ואבנים בבהמות ועופות והיה יודע שיחת עופות שיחת דקלים ובנענוע הנר וכל זה השיג ע"י חסידותו פרישותו וטהרתו וקדושתו מזמן קטנותו.

פטירתו-פעם הלך רבינו עם תלמידיו לציון שמעיה ואבטליון ואמר להם בני שמעיה ואבטליון צוו עלי לומר לכם שתתפללו על משיח בן יוסף שלא ימות וכתב מהרח"ו ומרוב טיפשותינו לא היה בנו דעת לשאול אותו מי הוא משיח בן יוסף ולא עברו ימם מועטים ותבקשהרב בישיבה של מעלה ונודע לנו למפרע שהוא היה משיח בן יוסף.

בגיל פטירתו של רבינו יש פולמוס גדול בספר ישמח משה פרשת בלק כתב שרבינו חי ל"ד שנים ותיקן את בילעם הרשע והוא דבר פלא.

ובספר תורת יעקב לרבי יעקב חיים סופר העיר על זה שנודע שרבינו האר"י נפטר בגיל ל"ח שנה וכ"כ בספר טוב מצרים וע"ע שם הגדולים להחיד"א כתב שהאר"י היה ניצוץ משה רבינו.

ספריו

רבינו האר"י לרוב חכמתו לא היה יכול לכתוב מרוב עומק ומהרח"ו כתב את שמנת השערים הלא הם: 

א. שער הפסוקים

ב. שער המצוות

ג. שער הגילגולים

ד. שער מאמרי רז"ל

ה. שער מאמרי רשב"י

ו. שער הכוונות

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

ז. שער היחודים

ח. שער רוח הקודש.

וכמובן הספר הקדוש ספר עץ חיים אשר הוא יסוד לכל חכמת הקבלה.

ושמעתי מידידי הגאון ר' דן מחבר שליט"א רמז נפלא שיצחק לוריא ראשי תיבות י'גלה צ'דיק ח'כמת ק'בלה ל'עולם ו'רק ר'אויים י'שיגו א'ותה .עוד רמז האר"י ר"ת ה'א א'ב ר'בינו י'פטר עכ"ד הנפלאים.

עוד רמז יש על רבינו בפסוק גם כי אשב בחושך אור לי היינו גם בתקופת הגלות אור לי אותיות לוריא ה' גילה לנו את חכמת הקבלה.

בספר תוכחת חיים להגר"ח פלאג'י כתב שרבינו האר"י חזר בנשמת הרש"ש

ומרן הגאון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל היה מזהיר שאין ללמד קבלה לאנשים שאינם ראיים וכל שכן לנשים שאין שייכת להם חכמה זו והמלמד אנשים שאינם ראויים הרי זה מוסר את התורה ביד הסטרא אחרא ה' יצילנו ולכן צריכים ליזהר לא ללמד אנשים שאינם ראויים מקום קבורתו בצפת והרבה עולים לפקוד את ציונו והשמועה אומרת שרבינו הבעל שם טוב הועבר ליד קבר האר"י ז"ל.

זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן כי"ר.