אאא

חשיפת "כיכר השבת" על חלופת המכתבים בין מרנן גדולי הדור בארץ ובארצות הברית בנושא גיוס בני הישיבות גורמת לסערה ציבורית ולהדים נרחבים והתעניינות עצומה בכל רחבי העולם היהודי כשעיני כולם חוזים בדאגתם העצומה של גדולי ישראל לעתיד היהדות החרדית וגם אם לעיתים שוררת אי הסכמה רגעית הרי שמתוך ליבונה של הלכה והשקפה מגיעים לידי שלום ואחדות.

  חשיפת "כיכר השבת"

מתברר כי אין זו הפעם הראשונה שדבר מעין זה מתרחש וכי מדובר בשחזור מופלא של דיוני גדולי הדור זצ"ל שהתקיימו בשנת תשל"ח בעניין גיוס בנות, כאשר מרנן הגרא"מ שך, מרן האדמו"ר בעל הפני מנחם מגור (אז ראש ישיבת גור. י"כ) ומרן הגר"מ פיינשטיין ניהלו דיון סוער וחלופת מכתבים בנושא שהיה עיקרה של היהדות החרדית.

מתברר, כי גם אז כהיום, פורסם בעיתונות כי בנות דתיות רבות קיבלו צו גיוס וחלקן האחר חוששות שלא יאשרו להן דיחוי והובעה מחאה מטעם חוגים שונים ביהדות החרדית בארץ בטענה כי מדובר בהתפשרות וויתור. רבנים וראשי ישיבות וכן מנהיגי קהילת סאטמר פנו למרן פוסק הדור באמריקה הגר"מ פיינשטיין, שבתור תפקידו כנשיא אגודת הרבנים בארה"ב, יפנה לגדולי הדור בארץ על מנת לברר האם הפרטים הנכונים והאם אכן קיימת גזירה של גיוס בנות.

באגודת ישראל טענו כי אמנם עד לכינונה של קואליציית בגין שהטיבה עם החרדים היה אכן המצב קשה וחמור למדיי ואמנם הבנות שלמדו במסגרות החרדיות לא סבלו מגזירת הגיוס וקיבלו פטור מיידי אך בפני בנות מהפריפריה הוצבו קשיים רבים וחלקן גוייסו.

באגו"י הבהירו כי מאז הצטרפותם לממשלת בגין חל שינוי עצום ובמסגרת ההסכם הקואליציוני נחתם כי כל בת המצהירה שהיא מתנגדת לגיוס מטעמי דת תקבל פטור מיידי וכן כך קורה וגזירת גיוס בנות בוטלה לחלוטין.

בתחילה שלח מרן הגר"מ פיינשטיין מברק אל הגרא"מ שך והרבי מגור בו קבל כי רבנים רבים מתריעים על המצב בעניין גיוס בנות והינו מבקש לדעת מהו אכן המצב האמיתי.

לאחר מכן כתב פוסק הדור מכתב מפורט לו השיב מרן הגרא"מ שך ובכך נחה דעתו ומרן הגר"מ פיינשטיין פרסם הבהרה בשם התאחדות הרבנים ששמה קץ לוויכוח בנושא.

"כיכר השבת" מביא תיעוד נדיר מחלופת המכתבים בין גדולי הדור זצ"ל

מכתבו הראשון של הגר''מ פיינשטין
מכתבו הראשון של הגר"מ פיינשטין

מכתבו של הגר"מ פיינשטיין

ב׳ טבת תשל"ח

מע"כ ידידי עוז הגאון הגדול כש"ת מוהרא"מ שך שליט"א

שלו' וברכה כל הימים, אחדשה"ט באהבה ובכבוד גדול כראוי להדר"ג

הנה בא אצלי קאמיטע מהתאחדות הרבנים הם הרבנים מקהלות דסאטמאר ואמרו איך שעדיין מצוי ניתוחי מתים ועושין משפטים על בנות שאינן רוצות לילך לצבא ולשרותים אחרים אף שהן בנות שומרות תורה ועונשין אותן בישיבה בבית האסורים, והמודיע פסק מלכתוב זה שלכן נתרשלו ידי אלו המתעסקים בזה, וגם הרב ר' רפאל סאלאווייציק שליט"א מסר להם בטעלעפאן זה, כי בשביל שאגודת ישראל נכנסו בקשר בממשלה זו בעגין אין עתון המודיע רוצה לפרסם, ואם היה המודיע מפרסם זה היו עוסקין כמתחלה והיו מצילין עד שיתמעט מניתוחי מתים וגם מעט מגיוס הבנות.

ודברתי עם הרה"ג ר' פינחס מנראסטער וכן הרב פרוש והם אומרים שאף שעדיין לא נשתנה החוק של גיוס הבנות מפני שכל שינוי חק נמשך זמן גדול, אבל מצד הידיעה שישתנה החק אין מענשין את הבנות שאין רוצות לילך מצד שהן שומרות תורה בכלום ואין אוסרין אותן, אבל הם אומרים שאינו אמת, ואנו מרחוק לא שייך שנדע, ואמרתי כי אכתוב להדר"ג ויראה הדר"ג שאם אמת הדבר שעדיין אוסרין את הבנות ומענישין אותן ואיכא ניתוחי מתים, שהמודיע יודיע זה ויזרז את המתעסקין להצילם, ובבקשה להודיע לי מזה ואם נעשה איזה דבר בזה.

והנני ידידו באמת מוקירו ואוהבו ומברכו בבריאות הגוף והנפש

משה פיינשטיין

ונא להתפלל עלי כי עדיין חולשה יתירה ד' יחלמני.

(מתוך, ישורון י"ב עמ' ר"צ)

מכתב התשובה של מרן הגרא"מ שך

יום ג' י" טבת תשל"ח

למע"כ ידידי גאון עוזינו שר התורה פאר ישראל והדרו

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

מהור" משה פיינשטיין שליט"א

שלו' וברכה מרובה עד בלי ירח לו ולכל המשפחה שיחי'.

תמול הגיעני מכתבו והנני להשיבו כפי שידוע לי מאנשים הנאמנים עלי ומתעסקים בזה שבלי יוצאת מן הכלל אין מענשין ולא לוקחין בבית הסוהר שום בת המצהירה שהיא דתית, ואם יש איזה מקרה שאסרו תיכף אחרי השתדלות משחררין אותה ומה שמקבלות הבחורות הודעות שצריכות אחרי כמה חדשים להתיצב, להיפך זהו דיחוי שבמשך החדשים האלו יתוקן החוק שפטורות ואז תהיינה משוחררות לגמרי. אבל כל זמן שלא יתוקן החוק, לפי חוקם שחקקו אי אפשר שיקבלו פטור לגמרי, ובדרך כלל היחס של שר הבטחון בענין זה הוא טוב.

ובכללות מה שנוגע לדת הוא טוב יותר מכפי שהי'לפני זה, אבל הרבה הרבה עוד צריך תיקון, כמו ניתוח מתים, יש הרבה מקרים שמנתחים אפילו נגד החוק, ועל כל מקרה באה תגובה מהצירים שלנו ומבקשים לענוש אותם אכל כמובן הרופאים שלא מסתכלים כעין יפה לזה מערימים על החוק בכל האופנים אבל שלקוות שגם זה ישתפר ובדרך כלל צריכין רחמי שמים למצב הדתי הירוד. וכפי שהודעתי כבר שכשיהי' שלו' יש סכנה גדולה מהתבוללות על ידי הסטודנטים מאוניברסיטאות, כי כבר יש סימנים לזה ואין לנו אלא להשען על אבינו שבשמים ולהתחזק באמונה בה' ובביאת המשיח.

ואני מתפלל שה' ישלח לו רפואה שלימה כי עיני כל ישראל על הדר"ג שליט"א.

מנאי המכבדו ומוקירו ידידו עוז

אלעזר מנחם מן שך

מכתב ההברה של הגר"מ פיינשטיין

הודעת אגודת הרבנים

בדבר השמועות שנפוצו וגם היו אצלי רבנים גדולים וחשובים שקבלו שמועות כאלו איך שעדיין מגייסין הרבה בנות דתיות בארץ ישראל, אחרי הבטחת ראש הממשלה, מר מנחם בגין לחברי האגודה שלא יגוייסו שום בת האומרת שהיא שומרת דת, ולבסוף נתוספה שמועה שיותר משבע מאות בנות קבלו צו שיהיו נכונות לגיוס. אמרתי שאכתוב מזה לאדמו"ר מגור שליט"א ולהגאון הרא"מ שך שליט"א שהוא איש נאמן וירא שמים. וכאשר נתאחרה קצת התשובה, נתתי טעלעגרמה והנה קבלתי תשובה, מתחלה בטעלעגראמעס והיום קבלתי מכתבו מי"ז טבת שמעיד שידוע לו שבאין יוצאת מן הכלל אין מענישים ולא לוקחים בבית הסוהר שום בת המצהירה שהיא דתית ואם יש איזה מקרה שאסרו, תיכף אחרי השתדלות משחררין אותה ומה שמקבלות הבחורות הודעות שצריכות אחרי כמה חדשים להתייצב, להיפך, זו דיחוי שבמשך חדשים אלו יתוקן החוק וכן על שאלתי מאדמו"ר מגור שליט"א ע"י טעלעגרמה, השיב על ידי נאמן ביתו, הרה"ג מוהר"ר פנחס לעווין שליט"א, גם כן, שלא נתגייסה שום בת ונותנים זמן ארוך שעד זמן ההוא ודאי יתוקן החוק. וגם הודיע לנו האדמו"ר מגור, שגם חוק מיהו יהודי יתוקן בודאי במשך הזמן והם יזרזו זאת. אשר ודאי הם, האדמו"ר מגור שליט"א והגרא"מ שך שליט"א נאמנים לנו ולכל ישראל שכן הוא באמת, והשי"ת יעזרנו וישלח לנו את משיח צדקנו בקרוב.

משה פיינשטיין

(מתוך: הפרדס שנה נ"ב חוברת ה' עמ' 27)