משום מציאות חברתית ותרבותית עכשווית ההורים וההורות הם הגורמים הקובעים, היום יותר מאי-פעם, את זהותו וחוסנו של היחיד בכלל ואת אלו של היחיד היהודי בפרט. בה בעת הם הקובעים את חוסנה וזהותה של המשפחה, של הקהילה ושל העם היהודי.

הורים חשובים לילדים

ההורים הם מקור החיות של הילדים והם הגורמים היוצרים את המסד האישיותי של הילד ממנו צומחת ומתפתחת אישיותו הבוגרת והתנהגותו שכן ילדים אינם יכולים להיות בני תרבות אלא אם-כן הם גדלים בסביבה אנושית.

יותר מכך, דפוס הקשר בין הילד להוריו קובע במידה רבה את דפוס היחסים שיהיו בינו לבין עצמו ובינו לבין סביבתו החברתית והתרבותית. כמו-כן ההורים הם הדמויות המשמעותיות ביותר לילדים בתחום ההתנהגות התרבותית בבחינת גירסא דינקותא.

הורים חשובים לעצמם

ההורים חשובים לעצמם משום שההורות נתפסת במידה רבה ע"י רוב המבוגרים כמהות המרכזית של חייהם הבוגרים. אכזבה בתחום ההורות מאפילה על הצלחות בתחומים אחרים ואילו הצלחה בהורות מספקת תחושת הצלחה כללית.

ההורות אף מהווה, לדעת אנשי מקצוע, הזדמנות ואתגר בהתפתחות אישית.

הורים חשובים למערכת החינוך

תוכניות לימוד בית-ספריות הנכתבות בשנים האחרונות וענינן תכני לימוד מגוונים רואות בהורים שותפים מרכזיים, אוכלוסית יעד להתיחסות וחלק מהפעילות בתוכניות מכוונת אליהם.

ככלל ניתן לומר שחשיבותם של ההורים היא בכך שהם חולית הקשר בין עבר לעתיד ובין הפרט לכלל. פעולתם בהווה נשענת על העבר וקובעת במידה רבה את העתיד.

ההורים הם הקשר בין היחיד-הילד לבין הכלל-הקהילה והעם. חשיבות מיוחדת יש להורים יהודים האמורים להוות חולית קישור כזו בסביבות רב-תרבותיות ורב לאומיות. הם אלו שמתווכים ומציגים את האחד בפני השני וקושרים ביניהם. למעשה, השפעותיהם, ומכאן חשיבותם, היא מעבר לזמן ולמקום.

דילמות הוריות

בעידן של שבירת איזונים, מיתוסים ומסורות בצד טשטוש גבולות וריבוי ציפיות נמצאת ההורות בתווך שבין מציאויות מנוגדות.

- בין הקלות הבלתי נסבלת לבין הדרשנות הבלתי נסבלת: מלכתחילה אין למעשה תנאים מקדימים כלשהם לכניסה לתפקיד ההורות אך משנכנסו אליו ניתבעים ההורים להענות לציפיות רבות ומשתנות המופנות אליהם מסביבתם המשפחתית והחברתית ואף מעצמם.

- בין אבדן הילדות לאובדן ההורות: ילדים והורים ירדו כרוכים יחד לעולם. אובדנו של אחד גורר בעקבותיו את
אובדנו של השני. ההורות תוהה היום על גבולותיה, אחריותה וסמכותה ועל הקשר ביניהם ועד היכן הוא מגיע.

- בין הצלחת ילדים להצלחת הורים. בעידן בתי הספר ומערכות החינוך והפיכת הידע למשאב יוצר עושר מזהים הורים את הצלחתם כהורים עם הצלחת ילדיהם בלימודים. מציאות זו מותירה את ההורים בתחושת חוסר אונים לגבי הצלחתם.

- בין שינוי תרבותי לבין שימור תרבותי. בעידן רב-תרבויות ולגיטימציה לתפיסות עולם ולערכים שונים תוהים הורים
רבים על דרכם החינוכית ועל דרכם התרבותית. בתרבות מערבית הדוגלת בשינוי מתמיד ובחיפוש אחר החדש מאבדת המסורת את מקומה וחשיבותה. הורים החפצים בכל זאת להנחילה, ולא בחלקה, מתלבטים איך איפה ומתי לעשות זאת.

- בין השתלבות חברתית-תרבותית לבין התבדלות ויחודיות. המתח בין השתלבות להתבדלות מלווה הורים מתרבויות ואמונות יחודיות. ההורים שואלים שאלות בתחום זה גם לגבי עצמם וגם לגבי ילדיהם. בעולם אחיד ויחודי בו זמנית שאלות אלו מלוות את ההורים כל העת. מציאויות מנוגדות אלו יוצרות אצל הורים, אוהבים ודואגים, דילמות חינוכיות
מורכבות.

קוגנטיבי, אמוציונאלי, התנהגותי

הדלימות ההוריות מתרכזות בשלושה תחומים:
א. בתחום הקוגניטיבי: תחום שכולל עמדות, תפיסות עולם, דעות, השקפות ומחשבות על פיהם מפורשים אירועים ומצבים ונקבעות התייחסויות והתנהגויות. מה נכון ומה אינו נכון על-פי החוק, הדת, האמונה ו/או הערכים התרבותיים.

ב. בתחום האמוציונלי: תחום שכולל רגשות, תחושות וחוויות. מה מתאים להורה לעשות על-פי אישיותו ומה אינו מתאים לו, כמו גם מה מתאים לילדו, למשפחתו ולסביבתו וכיצד לעשות התאמות בין ההתאמות השונות.

ג. בתחום ההתנהגותי: תחום שכולל התנהגויות ועשיות הוריות. מה מתוך הפעילות ההורית מקדם את ההורה להשגת מטרות הוריות ובאותה מידה מה בהתנהגותו בפועל מרחיק אותו מהן. כמו גם אילו התנהגויות מקובלות ונעימות לו ואילו אינן נעימות או נהירות לו. באילו התנהגויות הוא שולט ואילו התנהגויות אינן ידועות לא ואינן בשליטתו.

צריכים, מסוגלים או רוצים

למעשה נמצאים הורים במתח המתמיד בין: צריכים, רוצים ומסוגלים. צריכים על-פי חוק, ציוויים, ציפיות ובקשות. רוצים מתוך ערכים, תפיסות עולם ואמונות. מסוגלים על סמך ידע, מיומנויות ומודעות אישית ותפקידית.

יש לציין שבזמננו המתח בין מרכיבים אלו עוד מחריף משום ריבוי האלטרנטיבות בכל מרכיב וריבוי אפשרויות הצירופים ביניהם. מצב זה מעצים את המתח ההורי, גורם קשיים ומעלה שאלות.

הנחיית הורים היא פעילות חינוכית-ייעוצית – לימודית שמטרתה לסייע להורים במילוי המשימות ההוריות של גידול וחינוך ילדים. הנחיית הורים מאפשרת על-פי הנחתה פיתוח הורות מיטיבה התורמת לאיכות חיים להורים ולילדים, באמצעות הקניית ידע, פיתוח מיומנויות תיפקודיות והרחבת המודעות האישית.

יסודות של הנחיית הורים

אמונה באהבתו העמוקה של ההורה לילדו וברצונו להיטיב עמו ככל שרק ניתן ואמונה ברצונו וביכולתו של ההורה להשתנות ולשנות לשם כך.

הכרה בחשיבות ההורות עבור ילדים, עבור מבוגרים-הורים ועבור שותפי התפקיד, קרי מחנכים ומורים. והכרה במצבם המורכב והמאתגר של הורים בתקופה של אי-ודאות, ריבוי אלטרנטיבות, הפרת איזונים ותובענות מתגברת.

ידיעה שהורים שואבים כוחות ותעצומות נפש לפעילותם ההורית ממשאביהם הפנימיים ומסביבתם החברתית.וידיעה שידע, מיומנויות ומודעות תפקידית מקדמים תיפקוד ויכולות התמודדות.

הבנה שיש אפשרות לסייע להורים ע"י פעילות חינוכית לימודית מקצועית. והבנה שפעילות זו צריכה להעשות ע"י אנשי מקצוע שהתמחו בתחום ומשתמשים בידע ובכלים מקצועיים לפיתוח ויישום הפעילות.

להנחיית הורים צרכנים ישירים וצרכנים עקיפים. צרכנים ישירים הם הורים ומחנכים. הצרכנים העקיפים הם המשפחה, הקהילה והעם. הנחיית הורים עומדת לרשות כל צרכניה וכולם עשויים לצאת נשכרים מפעילויותיה.

הנחיית הורים מספקת להורים:
א. הזדמנות להתבוננות פנימית ולבחינה עצמית בתחומי: הרגשות, האמונות, העמדות ותפיסות העולם, המחשבות וההתנהגויות. ברמות: אישית, משפחתית, קהילתית, ולאומית. לגבי התפקיד ההורי. בנושאים של מטרות הוריות, אלטרנטיבות חינוכיות וערכים הוריים ותרבותיים.
ב. נגישות וזמינות לרכישת ידע הורי ושכלול מיומנויות הוריות לפיתוח הורות אוריינית וחסונה.
ג. אפשרות לבדיקה ולבחינה של תוצאות חינוכיות ביחס למטרות חינוכיות ולבחירת דרכי חינוך אלטרנטיביות.
ד. מסגרות ודרכים לפיתוח שיח: אישי, משפחתי, קבוצתי-קהילתי, בין מערכתי. בנושאי הורות, ילדים, חינוך, משפחה, ערכים, תרבות ודת והזיקות שביניהם.

מה תלמד אתכם הנחיית הורים?

התוצאות המצופות מפעילות הנחיית הורים הן בשלושה תחומים:
בתחום הורות - התפתחותה של הורות אוריינית, חסונה ובעלת זהות ברורה ומגובשת הפועלת מתוך תחושת אונים ושליטה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

בתחום משפחה - חיזוק המשפחה באמצעות פיתוח יחסים משפחתיים זורמים הניזונים מהנהגה הורית מודעת ופעילה ומסייעים להתגבר על משברים ופערים תוך מתן מקום וכבוד לכל אחד מחבריה.

בתחום קהילה - התגבשות של קהילת הורים ומחנכים המקיימים שיח חינוכי על בסיס ערכים משותפים ומטרות משותפים בהקשרים אישיים ולאומיים.

לסיכום, מתוך ראיית הורים יהודים כבעלי המפתח לעתיד היחיד היהודי ולעתיד היחד היהודי מוצעת כאן הנחיית הורים ככלי לפיתוח זהות הורות יהודית. הנחיית הורים שתפעל מתוך רגישות למצבם של הורים-יהודים, יכולותיהם, ציפיותיהם ולבטיהם תאפשר לפתח שיח הורי-יהודי ברמות שונות.

שיח הורי-יהודי שישאב ממקורות היהדות ויעזר בכלים מקצועיים ויתרחש בקהילה היהודית ובהנהגתה. עשוי, לדעתנו, לפתח זהות הורית-יהודית שהיא אוריינית, חסונה, רלבנטית להורים, לילדים ולקהילה.

]]>