אאא

דף יט

1. חציצה. 2. האיבעיות בחציצה. 3. עיכוב בטבילה. 4. עשיית הקידוש.

  1. במשנה בעירובין נאמר שכהן שלקה באצבעו במקדש כורך עליה גמי, והדינים שנאמרו בזה 1. לרבי יהודה בר"ח צלצול קטן הוי ייתור בגדים, ואתי אף כרבא דאומר ששלש אצבעות חוצצות, דצלצול חשיב אף בפחות הוי בגד. 2. לל"ק דרבי יוחנן שלא במקום בגדים ליכא יתור בגדים, והאופן דליכא חציצה בשמאל או שלא במקום עבודה. 3. לל"ב דר"י שלש על שלש חוצץ שלא במקום בגדים ואתיא כרבא, והקמ"ל דאף גמי שמרפא שרי במקדש בשבת.

  2. האיבעיות בדיני חציצה בבגדי כהונה והצדדים 1. נכנסה רוח בבגדו, דאינו על בשרו ומאידך הויא דרך לבישה. 2. כינה מתה חוצצת, ובעי בחיה כיון שהולכת ומאידך מקפיד על כך. 3. עפר חוצץ, ובעי באבק עפר. 4. בית השחי, כנ"ל גבי נכנסה רוח בבגדו. 5. הכניס ידו לתוך חיקו דהוי גופו. 6. נימא חוצצת, ובעי בנימא מהבגד שנדלדלה. 7. שיער מראשו שנכנס בכתנתו, האם שערו כגופו. 8. תפילין חוצצים למ"ד לילה זמן תפילין, ומייתי דשל יד חוצצות שנאמר ילבש על בשרו, ושל ראש לא הוי ייתור בגדים כיון שיש מקום להניח בין הציץ למצנפת ואינם חייבים להניחם.

  3. מי שעבד ללא רחיצת ידים ורגלים עבודתו פסולה, אבל כהן גדול שקדש ביו"כ בבוקר ואח"כ לא טבל או קידש בין עבודה לעבודה אינו פוסל. והמקור לכך 1. להו"א שנאמר ולבש דדוקא הלבישה מעכבת, ודחינן דא"כ רחיצת הבוקר נמי לא תעכב. 2. לו ולזרעו לדורותם, דמעכב דווקא מה שנוהג בזרעו, ולאידך פסוק זה נאמר לדורות. 3. ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו כנ"ל, ולאידך אתי שצריך שיהיה מים בכיור בשיעור קידוש לארבעה כהנים.

  4. צורת עשיית הקידוש 1. לת"ק מניח ידו הימנית ע"ג רגלו הימנית ומקדש וכן בשמאלית. 2. לר"י ברבי יהודה מניח שתי ידיו זו ע"ג זו ועל גבי שתי רגליו ומקדש ע"י שחבירו מסייעו, וס"ל דעמידה מן הצד נחשבת לעמידה. 3. אסור לקדש בישיבה, שנאמר לעמוד לשרת.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

  1. השיטות בחציצה בבגדי כהונה (3)

  2. האיבעיות בדיני חציצה בבגדי כהונה (8)

  3. מנין דלאחר שטבל בבוקר שוב אינו לעיכובא (3)

  4. צורת עשיית קידוש ידים ורגלים (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com