אאא

פרק חמישי – איזהו מקומן

דף מז

1. דיני הקרבנות השונים. 2. קבלת אשם מצורע.

א.  במשנה מבוארים הקרבנות השונים, וסיכום דיניהם המיוחדים 1. קדשי קדשים: פר ושעיר של יוה"כ, שחיטה וקבלה בצפון, מתנות הדם בין הבדים על הפרוכת ועל מזבח הזהב, ושיירי הדם ביסוד מערבי. 2. פרים ושעירים הנשרפין, כנ"ל אך אין בהם מתנות בין הבדים. 3. חטאות צבור ויחיד, טעונים ארבע מתנות על הקרנות, שייריהם ביסוד דרומי, ונאכלים לזכרי כהונה בעזרה ליום ולילה. 4. עולה מתנותיה שתים שהן ארבע, וטעונה הפשט וניתוח וכולה קריבה. 5. אשם, הסוגים: גזילות מעילות שפחה חרופה נזיר מצורע ותלוי, מתנות הדם שתים שהן ארבע ואכילתן כחטאת. וכן דין כבשי עצרת. 7. קדשים קלים: תודה שחיטתה בכל העזרה, מתנותיה שתים שהן ארבע, נאכלת ליום ולילה בכל ירושלים ולכל אדם, והמורם ניתן לכהנים. 8. וכן איל נזיר. 9. שלמים כנ"ל ונאכלים לשני ימים ולילה. 10. בכור טעון מתנה אחת כנגד היסוד, ונאכל רק לכהנים. 11. מעשר כנ"ל, ונאכל לכל אדם. 12. פסח טעון מתנה אחת, ונאכל רק בלילה עד חצות למנויו וצלי.

ב.   קבלת דם אשם מצורע 1. הכהן מקבל בידו את הדם להזאה על המצורע שנאמר ולקח ונתן, משום הכי לא נכתב ברישא וקבול דמן בכלי שרת. 2. הדם לזריקה ע"ג המזבח מתקבל בכלי שנאמר כחטאת האשם, להכי נכתב בסיפא דקבלת הדם בכלי שרת.

 

שאלות לחזרה ושינון

א.  סיכום דיניהם המיוחדים של הקרבנות השונים (12)

ב.  קבלת דם אשם מצורע (2)

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com