אאא

דף סד

1. העבודות שעשאו בהיכל. 2. קרן דרומית מערבית. 3. חטאת ועולת העוף.

א.  אמרינן במשנה דהמנחות נקמצו בכל מקום בעזרה, ומייתי דיני העבודות בהיכל 1. מנחה שנקמצה בהיכל כשירה דילפינן מסילוק בזיכין, וקרא וקמץ משם דאתי למקום שרגלי הזר עומדות איצטריך להכשיר את כל העזרה. ואיצטריך קרא להו"א משום דאיכא למילף שמנחה תצטרך צפון דומיא דחטאת עולה ואשם שהם קק"ד וצריכים צפון, ולמסקנא נימא דקמיצה תהא כהגשה שהיא בקרן מערבית דרומית. 2. שלמים ששחטן בהיכל כשרים, שנאמר ושחטו פתח אהל מועד ולא יהא טפל חמור מן העיקר. 3. ניתן לאכול קק"ד בעזרה במקרה שגויים הקיפו את כל העזרה, שנאמר בקדש הקדשים תאכלנו. ואיצטריך קרא דא"א ללמוד בק"ו מטפל, דלא שייכא למימר הכי באכילה אלא בעבודה.

ב.   לאילו דברים היתה משמשת קרן דרומית מערבית של המזבח 1. מלמטה: מיצוי חטאת העוף למטה מחוט הסקרא, אבל למליקה והזאה כל המזבח כשר, וילפינן מזה שנאמר במנחה חטאת היא. 2. הגשת המנחה, לת"ק שנאמר לפני ה' דהיינו מערב ואל פני המזבח היינו דרום, ולר"א דכל המזבח בצפון מתקיים בזה בין לפני ה' ובין פני המזבח. 3. שיירי הדם, דכתיב שיש לשפוך אל יסוד המזבח והתם פוגע תחילה. 4. למעלה: עולת העוף כאשר רבה במזרח, כיון שצריך לזרוק את המוראה לבית הדשן, ומקומו כ"ב אמה מהמזבח, ולפעמים יוצא שעליו לזרוק יותר משלשים אמה. 5. נסוך המים והיין, ובשלשתם עולה בכבש ופונה לשמאלו בכדי שלא יתקלקלו מחמת העשן.

ג.    השוואת חטאת העוף לעולת העוף, ודיניהם 1. בחטאת אינו מבדיל את הראש מהגוף, ובעולה מבדיל. 2. הדם, בחטאת מזה ושייריה ליסוד ובעולה ממצה. 3. חטאת העוף למטה ועולת העוף למעלה, ואין ללמוד שחטאת העוף תהא למעלה דומיא דחטאת בהמה משום דבעינן קיר ששייריו מתמצים ליסוד, ואין לעשות מלמעלה ואח"כ מלמטה. 4. בעולה: מקרב את בית מליקת הראש למזבח, מולחו ומקטירו. 5. מסיר את המוראה והנוצה ובני המעים היוצאים עמם ומשליך לבית הדשן. 6. משסע ואינו מבדיל מולח ומקטיר. ואם שינה בכולהו, לפני מיצוי הדם הוי לעיכובא ופסולה, ומחשבות פיגול ופסול כדינם בבהמה.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

א.  הדינים בעבודות שעשאם בהיכל (3)

ב.  לאלו דברים שימשה קרן דרומית מערבית (5)

ג.   השוואת חטאת העוף לעולת העוף, ודיניהם (5)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com