אאא

דף עט

1. דם שנתערב. 2. תערובת וביטול. 3. השערת מין במינו. 4. משקין טמאים וביטולן.

א.  דיני דם שנתערב 1. במים, אם יש מראית דם כשר, ובנפל לתוך מים קמא קמא בטל חוץ מלענין כסוי הדם כיון שאין דיחוי במצוות. 2. ביין, רואין כאילו הוא מים. 3. בדם בהמה וחיה, לת"ק אמרינן רואין ולר"א אין דם מבטל דם. 4. בדם פסולין ישפך לאמה, ולרב זביד ר"א מכשיר דקסבר אין גוזרין במקדש. 5. בדם התמצית ישפך לאמה, ור"א מכשיר דסובר שלא שכיח שיתרבה דם התמצית.

ב.   פגול נותר וטמא שבללן זה בזה ואכלן, לר"ל פטור ולר"א חייב. והדינים בתערובת וביטול 1. לר"ל איסורין מבטלין זה את זה, ולר"א דינם כדאשכחן במצוות דהלל אכל פסח מצה ומרור יחד ולא התבטל. 2. נותן טעם ברוב להו"א דר"ל אינו מדאורייתא, ומקשינן מעיסת אורז שיש בה טעם ממיעוט דגן יוצא בה חובת מצה, ולמסקנא מין בשאינו מינו בטעמא ומין במינו ברובא. 3. מה שתלוי במראה כגון מקוה, אזלינן בתר חזותא.

ג.    מקשינן דנשער מין במינו כאילו הוא באינו מינו, והשמועות 1. דם שנתערב ביין, רואין את היין כאילו הוא מים ש"מ דמשערין באינו מינו. ובעי למימר דרואין את הדם כאילו הוא מים ומבטל, ודחינן לה. 2. מייתי דזו מחלוקת תנאים גבי דלי שיש בו חלב והטבילו דלת"ק הולכין אחר הרוב ולר"י רואין כאילו הוא יין אדום. 3. דלי מלא מי רגלים רואין כאילו הוא מים ש"מ דאתי כר"י ובמי חטאת סגי שירבו המים, ומתרצינן מדברי ר"ג רביה שסובר אין דם מבטל דם, או דאיירי בדלי שנטמא תוכו מדרבנן ובזה סגי ברבוי דלא מחמרינן טפי.

ד.   דיני משקין טמאים וביטולם 1. עביט של מי רגלים שנשבר ובלוע בו מ"ר של זב וזבה משנתן בו מים שלש פעמים מים טהור, ואם לאו לת"ק טמא ואתיא כר"י ולראב"י בשלישי טהור. 2. פשתן שנדה טוואתו המסיטו טהור, ואם היה לח טמא משום משקה פיה, ולר"י אם הרטיבו במים טמא אף אם נתכבס הרבה, ומתרצינן דרוק נכנס בחזקה.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

א.  דיני דם שנתערב (5)

ב.  הדינים בתערובת וביטול (3)

ג.   מדוע איננו משערים מין במינו כאילו הוא באינו מינו (3)

ד.   דיני משקין טמאים וביטולן (2)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com