אאא

דף פא

1. תערובת דמים. 2. מים בצלוחית חטאת. 3. תערובת שיריים בדם.

א.  דיני תערובת דמים 1. דם תמימין בדם בעלי מומין, ישפך לאמה. 2. כוס בכוסות, לר"א אם קרב אחד יקרבו כולם שנים שנים ולחכמים ישפך, וקמ"ל פלוגתייהו באיברים שקרב דמם בכשרות ובדם שלא נתכפר. 3. הניתנין למטה בלמעלה, לר"א יתן למעלה ואח"כ למעלה והתחתונים כאילו הם מים, ולחכמים ישפך לאמה ואם לא נמלך ונתן כשר. 4. הניתנים במתנה אחת במתן אחת וכן מתן ארבע בארבע ינתנו כדינם. 5. מתן אחת במתן ארבע, לר"א ינתנו במתן ארבע דאל"כ יעבור על בל תגרע, ולרבי יהושע במתן אחת משום בל תוסיף בקום ועשה.

ב.   צלוחית מי חטאת שנפלו לתוכה מים, חכמים פוסלים דסברי יש בילה וכן הזאה צריכה שיעור ולא מצטרפין להזאות, ולר"א יזה שתי הזאות ומפרשינן שנתערבו אחת באחת, משום קנסא או דסובר אין בילה. והשמועות 1. לדברי ר"א הזאה כל שהוא מטהרת דא"צ שיעור וכשירה אף עם מחצה פסול, וקשיא לר"ל דסובר הזאה צריכה שיעור. 2. אשכחן דלר"א יש בילה, דאמר נותנים למעלה אף שמעורב בתחתונים. ותירץ שהרוב עליונים ונתן למעלה שיעור תחתונים ועוד והתחתונים עלו לשם שיריים, או דפליגי בכוסות ולא בנבלל. 3. נתן למטה ואח"כ למעלה התחתונים עלו לו, כנ"ל. 4. נתן למעלה לכו"ע יחזור ויתן למטה איירי כנ"ל, ואלו ואלו עלו לו אתיא רק כרבנן דסברי יש בילה. 5. הניתנין מתנה אחת במתנה אחת, מוקמינן בנתערבו אחת באחת. 6. מתן ארבע במתן ארבע, מוקמינן שנתערבו ארבע בארבע. 7. מתן ארבע במתן אחת, וא"א להעמיד שנתערב אחת בארבע דא"כ ליכא בל תוסיף, ולמסקנא פלוגתייהו רק בנתערבו הכוסות ולא בנבלל הדם יחד.

ג.    בנתערבו שיירי חטאת בתחילת עולה, נחלקו האם מקום זריקת דם העולה מהני גם לנתינת שיריים או דבעינן שהשפיכה תהא דווקא על האיצטבא למטה. והשמועות 1. נאמר בבכור קדש הם לומר שאם נתערב בדם קדשים אחרים יקרבו והיינו סוף עולה, וש"מ דמהני לשיריים. ודחי דאתי למימר דאין עולין מבטלין זה את זה, ולא ילפינן מדם הפר ומדם השעיר דסובר אין מערבין לקרנות, ולאידך אתיא לומר שאין תמורתן קריבה. 2. נאמר בעולה דם דם לרבות תערובות, ולא איצטריך לתמורה שלמים ואשם משום שהם דומים לעולה אלא לבכור מעשר ופסח. ודחי דאתיא לתחילתן כנ"ל, ואידך לא דריש דם דם. 3. נתן למעלה יחזור ויתן למטה ותרוייהו עולין לו אף דהוו שיירים דחטאת, ודחי דאיירי שנתערבה חטאת בשיירי חטאות הפנימיות וקמ"ל דאין חסרון מעכב אף למ"ד שיריים מעכבים.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

א.  דיני תערובת דמים (5)

ב.  המח' בצלוחית מי חטאת שנפלו מים לתוכה, והשמועות (7)

ג.   המח' בנתערבו שיירי חטאת בתחילת עולה, והשמועות (3)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com