אאא

דף קטז

1. מחו"כ שלא לשמה. 2. טרם הקמת המשכן. 3. שלמים בבני נח.

א.  במשנה פטרינן בעלים מחוסרי כפרה שהקריבו אשמם בחוץ בתוך זמנם, דעת רב חלקיה דבשחטו שלא לשמן חייב היות ובפנים ראוי שלא לשמו. והשמועות 1. רב הונא הקשה היכא אשכחן קרבן שכשר רק שלא לשמו ופסול לשמו, ואין לומר פסח בשאר ימות השנה משום דהוי שלמים. 2. מחייבינן המקריב בחוץ עולה ואשם של מחוסרי זמן ולא קאמר חטאת, ש"מ דאיירי שלא בזמנו ומתחייב באשם שלא לשמה, ודחי דאיירי בזמנו ואתי כר"א המקיש אשם לחטאת. 3. לרבנן עולה שמחוסרת זמן בגופה וחטאת שמחוסרת זמן בגופה ובבעלים ולא נקט דם אשם, ש"מ כר"ח דבאשם שלא לשמו חייב, ודחי דפטור ואתי כר"א דאשם בכלל חטאת. 4. מקשינן סתירה בין תנא דבי ליואי שמחייב באשם מצורע בחוץ על תני לוי שפוסל, ואיכא סייעתא לר"א דבשחט שלא לשמו חייב, ור"ה יעמיד שהחיוב באשם בחוץ כאשר הפריש שתי אשמות לאחריות כיון דחדא מינייהו הויא מעיקרא עולה.

ב.   דיני ההקרבה טרם שהוקם המשכן ומנין 1. הבמות מותרות. 2. עבודה בבכורות, ואיכא פלוגתא דתנאי האם בשנה הראשונה במדבר עד שהוקם המשכן היתה העבודה בבכורות או בנדב ואביהוא, דנחלקו מי היו הכהנים שהוזהרו להתקדש במעמד הר סיני פן יפרוץ בם ה'. 3. הכל כשרין ליקרב בהמה חיה ועוף תמימין ובעלי מומין, דילפינן מנח שלקח מכל הבהמה הטהורה והעוף הטהור, וכן ליכא תמות וזכרות בעוף וה"ה בהמה חוץ ממחוסרי אבר. 5. בני נח הקריבו עולות, ואיכא פלוגתא האם בני נח הקריבו שלמים וכדלקמן. 6. פליגי האם העולה שהקריבו ישראל במדבר טעונה הפשט וניתוח, לרי"ש לא היתה טעונה דסובר שהפרטות נאמרו רק באהל מועד, ולר"ע הפרטות נאמרו בסיני ואח"כ נשנו ונשתלשו. 7. גויים בזה"ז רשאים להקריב בחוץ, כיון שרק ישראל נצטוו לאיסור, ואסור לישראל לסייען אבל להורות מותר כמעשה דקרבנה של איפרא הורמיז. 8. אמרינן דצריך להוציא אש ממרא חדשה ועצים, וכן דוד לקח מארוונה עצים חדשים בכדי להקריב את הבקר במקום המזבח.

ג.    פליגי האם בני נח הקריבו שלמים או לא, והשמועות 1. הבל הביא מחלבי צאנו היינו שלמים שרק חלבם נקטר, ולאידך אתי דהוו שמנים. 2. עורי צפון ובואי תימן אתי על עולה שבצפון ושלמים שבדרום, ששייכים רק בישראל, ולאידך הפסוק איירי בקבוץ גלויות. 3. זבחים שנאמר בפרעה, היינו לאכילה. 4. זבחים דיתרו איירי לאחר מתן תורה וכמ"ד ששמע מתן תורה ובא, ולמ"ד ששמע את מחלמת עמלק או קריעת ים סוף אתיא כמ"ד שבני נח הקריבו שלמים.

 

שאלות לחזרה ושינון

 

א.  הדין במחוסרי כפרה ששחטו בחוץ שלא לשמה, והשמועות (4)

ב.  דיני ההקרבה טרם שהוקם המשכן, ומנין (8)

ג.   המח' האם בני נח הקריבו שלמים, והשמועות (4)

 

לפרטים תגובות והערות: a7653733@gmail.com